تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/9/83

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر سيد احمد احمدي

نام و نام خانوادگي : مهناز جوکار

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

بررسي اثر بخشي مشاوره حضوري مشاوره تلفني و کتاب درماني به شيوه شناختي بک، در کاهش علائم افسردگي مراجعان به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان

چكيده

اهداف: اين پژوهش به تعيين اثر بخشي شناخت درماني بك به طور كلي و همچنين تعيين اثر بخشي مشاوره حضوري، مشاوره تلفني و كتاب درماني، به شيوه شناختي بك در درمان بيماران افسرده خفيف و متوسط پرداخته است.جامعه آماري: جامعه آماري اين پژوهش مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره دانشگاه اصفهان از ارديبشهت ماه تا مهر ماه 1383 بوده است. نمونه آماري: بدين منظور از بين مراجعه كنندگان، به طور تصادفي 40 نفر با تشخيص افسردگي خفيف و متوسط به كمك پرسشنامه افسردگي بك انتخاب شده و به طور تصادفي و در چهار گروه ده نفري (سه گروه درماني و يك گروه كنترل )مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار پژوهش: اين پژوهش به كمك پرسشنامه افسردگي بك (فرم 21 سوالي) به تشخيص، ارزيابي و نهايتا گرد آوري داده ها پرداخته است. روش: گروههاي درماني مشاوره تلفني و حضوري در 6 جلسه 45 دقيقه اي (هفتگي) مشاوره که به شيوه شناختي بك اجرا شد، شركت كردند.گروه كتاب درماني نيز كتاب «روان شناسي افسردگي برنز»‌را طي 6 هفته مطالعه كرده و هر هفته به مدت 15 تا 20 دقيقه با درمانگر راجع به نحوه انجام تكاليف و مطالب كتاب بحث مي كردند. يافته ها: اين بررسي به اين نتيجه رسيده است كه شناخت درماني در كاهش نشانه هاي افسردگي بيماران افسرده خفيف و متوسط موثر بوده است (000/0 >p). مشاوره حضوري، مشاوره تلفني و كتاب درماني نيز هر كدام به طور جداگانه در كاهش نشانه هاي افسردگي اين بيماران موثر بوده اند(000/0>p). هيچ تفاوت معنا داري بين سه شيوه درماني در كاهش نشانه ها و علائم افسردگي بيماران وجود نداشته است. بين جلسات مختلف درماني در تغيير خلق آزمودني ها در درون گروههاي درماني تفاوت معنا داري وجود داشته است (006/>p).ولي در بين گروههاي مختلف تفاوت معنا داري وجود نداشته است. نتيجه: شناخت درماني و همچنين شيوه هاي اجرايي مختلف نظير كتاب درماني و مشاوره تلفني اگر به صورت سازمان بندي شده و بر اساس مبناي نظري مناسبي اجراء شوند موثر و مفيد واقع مي شوند.