تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/7/83

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : زهرا يوسفي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

بررسي و مقايسه اثر بخشي آموزش توجه بر كاهش نشخوار فكري بيماران افسرده و وسواس زن شهر اصفهان

چكيده

پژوهش حاضر در راستاي بررسي اثر بخشي روش گروهي آموزش توجه بر كاهش نشخوار فكري بيماران وسواس فكري – عملي و افسرده انجام شد.

فرضيات اصلي اين پژوهش عبارت بودند از:

روش گروهي آموزش توجه به كاهش نشخوار فكري آزمودنيهاي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل مؤثر است.

روش گروهي آموزش توجه بر افزايش خلق آزمودنيهاي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل مؤثر است.

بين اثر بخشي روش گروهي آموزش توجه بر كاهش نشخوار فكري بيماران وسواس و افسرده تفاوت وجود دارد.

بين اثر بخشي روش گروهي آموزش توجه بر افزايش خلق بيماران وسواس و افسرده تفاوت وجود دارد.

روش گروهي آموزش توجه بركاهش افسردگي بيماران افسرده مؤثر است.

روش گروهي آموزش توجه بركاهش افسردگي بيماران وسواس مؤثر است

به منظور اجراي اين پژوهش و بررسي فرضيات ، با استفاده از روش نيمه تجربي ، 28 بيمار افسرده و وسواس با تشخيص روانپزشك يا روانشناس باليني براساس ملاكهاي DSM-IV انتخاب شدند.

14 بيمار افسرده و 14 بيمار وسواس به تصادف در گروه آزمايش و كنترل قرارگرفتند و هر دو گروهي قبل و پس از اعمال متغير مستقل بر گروه آزمايش تا ابزارهاي تحقيق تست شدند.

تحليل كواريانس نشان داد كه ميانگين نشخوار فكري گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل كاهش معنادار نشان داده است (000/0 P<) همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان داد آموزش توجه به افزايش علائم وسواس اثر معناداري نداشت.

بين دو گروه وسواس و افسرده از لحاظ كاهش نشخوار فكري نيز تفاوت معناداري وجود نداشت.