تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سارا حجاري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر شعله اميري- دکتر احمد يارمحمديان

تاريخ دفاع : 27/1/84

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر مختار ملک پور

بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان سازگار اجتماعي بيماران زن مبتلا به اختلال خلقي دو قطبي

چكيده

اين پژوهش به بررسي تاثير آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان سازگاري اجتماعي بيماران مبتلا به اختلال خلقي دو قطبي در شهرستان اصفهان پرداخته است.بدين منظور 45 نفر از زنان مبتلا به اختلال خلقي دو قطبي که در سال83-82 به مراکز توانبخشي بهزيستي ارجاع داده شده بودند و در طيف سني 25 الي 30 سالگي قرار داشتند به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي يک و دو و گروه گواه جاي گرفتند.آزمودنيهاي اين پژوهش همگي بر اساس نظر دو تن از روانپزشکان و مصاحبه تشخيصي محقق تشخيص اختلال خلقي دو قطبي دريافت کرده اند.در اين پژوهش چنين فرض گرديد که بين ميانگين سازگاري اجتماعي سه گروه آزمايشي يک (گروهي که تنها بيماران آموزش دريافت کرده اند)گروه آزمايشي دو (گروهي که علاوه بر بيماران خانواده ها نيز آزموش دريافت کرده اند) و گروه گواه (گروهي که تنها دارو درماني دريافت کرده اند)بعد از آموزش دهي حل مسئله به شيوه هاوتون تفاوت وجود دارد.اين فرضيه در دو مرحله پس آزمون و پيگيري مورد بررسي قرار گرفت.پس از اجراي پيش آزمون که عبارت بود از اجراي آزمون سازگاري اجتماعي واينلند گروه آزمايشي يک و گروه آزمايشي دو مورد آموزش گروهي حل مسئله به شيوه هاوتون قرار گرفتند.بعد از ده جلسه آموزش گروهي ميزان سازگاري اجتماعي بيماران در مرحله پس آزمون و پيگيري با استفاده از آزمون سازگاري اجتماعي مورد بررسي قرار گرفتند.داده هاي به دست آمده از اين پژوهش در مرحله پس آزمون و پيگيري با استفاده از نرم افزار آماري spss و روش آماري تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد که بين ميانگين ميزان سازگاري اجتماعي سه گروه آزمايشي يک و دو و گروه گواه بعد از آموزش دهي گروهي حل مسئله به شيوه هاوتون تفاوت وجود دارد (05/0>p) همچنين بررسي اين فرضيه در مرحله پيگيري نيز مبين وجود تفاوت بين ميانگين سازگاري اجتماعي دو گروه آزمايشي يک و دو و گروه گواه مي باشد (05/0>p).

واژه هاي کليدي: اختلال خلقي دو قطبي، سازگاري اجتماعي، آموزش حل مسئله