تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صفرعلي اميني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

تاريخ دفاع : 29/6/84

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي عوامل مؤثر در اعمال مديريت اقتضايي در سازمان ها از ديدگاه مديران و اساتيد مديريت در دانشگاه هاي شهر اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي عوامل موثر در اعمال مديريت اقتضايي از ديدگاه اساتيد مديريت و مديران در دانشگاههاي شهر اصفهان بود. جهت بررسي ديدگاه هاي آنان چهار بعد ساختار، استراتژي و محيط سازمان در نظر گرفته شد. ضمناً ديدگاههاي مديران و اساتيد با توجه به متغيرهاي دموگرافيک آنان نيز مورد بررسي قرار گرفت روش تحقيق به کار گرفته شده توصيفي پيمايشي بود. جامعه ي آماري شامل اعضاي هيئت علمي با تخصص مديريت، مديران اجرايي و مدير گروه ها در دانشگاههاي شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان ، دانشگاه صنعتي اصفهان ، دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان) در سال تحصيلي 84-83 بوده است. از کل 263 نفر جامعه آماري 90 نفر به عنوان جامعه نمونه و براساس روش نمونه گيري تصادفي با 40 سوال بسته پاسخ براساس مقياس درجه بندي ليکرت بود که در يک مطالعه مقدماتي بر روي يک نمونه 30 نفري اعتبار آن 83% برآورد شد.

تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت. در سطح آمار توصيفي با استفاده از شاخصهاي آماري نظير فراواني ، درصد ميانگين ، انحراف معيار و خطاي معيار و در سطح آمار استنباطي با استفاده از آزمونهاي ، تک متغيره ، هتلينگ به تجزيه و تحليل داده پرداخته شد.

نتايج به دست آمده نشان داد از نظر پاسخگويان برا ي اعمال مديريت اقتضائي به ترتيب توجه به تکنولوژي ، ساختار ، استراتژي و محيط مهم مي باشند. تحليلها نشان داد که بين نظرات مديران و اساتيد در خصوص اهميت متغيرهاي فوق تفاوت وجود دارد. همچنين بين نظرات نمونه آماري برحسب سمت ، مدرک و رتبه علمي تفاوت وجود داشت.