تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مسعود زرشقايي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکترابوالقاسم نوري

تاريخ دفاع : 1/4/84

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي

هنجاريابي و اعتبار يابي مقياس هاي همدلي و رفتار مدني- سازماني

چكيده

سازماني ، نمونه اي مركب از 142 نفر از كاركنان كارخانجات مخابرات ايران در شيراز (كما) ، بطور تصادفي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. كاركنان ، پرسشنامه همدلي و سرپرستان مستقيم آنها پرسشنامه مدني - سازماني را تكميل نمودند . در يك فاصله زماني سه هفته اي نيز مرحله بازآزمون اجرا شد .علاوه بر هنجاريابي و تعيين ميزان پايايي و روايي اين دو مقياس ،نكات عمده مورد سئوال در اين پژوهش را بررسي رابطه بين دو مقوله همدلي و رفتار مدني - سازماني ، بررسي تفاوت هاي اين دو مقوله و بررسي رابطه اين دو مقوله با متغيرهاي جمعيت شناختي تشكيل مي دادند. روش مورد استفاده در اين تحقيق آزمون سازي بود و شيوه هاي پيمايشي نيز شامل روش توصيفي ، ارزيابي ، مقايسه اي ، همبستگي و هنجاريابي مورد استفاده قرار گرفت .ضرايب آلفاي كرونباخ دو مقياس كه براي رفتار مدني - سازماني به تفكيك سه زير مجموعه نيز محاسبه شد حاكي از ميزان پايايي بالا و قابل اعتماد اين دو مقياس بود. در تحليل عاملي دو مقياس مذكور نيز براي پرسشنامه همدلي ، 6 عامل تعيين شد كه روايي آنها بر اساس روش همساني دروني محاسبه و همگي از لحاظ آماري معني دار بودند (001/0 > ‍P ). تحليل عاملي مقياس رفتار مدني - سازماني نيز به تفكيك سه زير مجموعه براي رفتار مدني- سازماني (1) : 6 عامل ، براي رفتار مدني- سازماني (2) : 6 عامل و براي ارزشيابي عملكرد شغلي ، 3 عامل را مشخص نمود كه ميزان روايي آنها نيز با استفاده از روش همساني دروني محاسبه و حاكي از اعتبار بالا و قابل قبول اين مقياس ها مي باشد .بين ميزان همدلي و رفتار مدني - سازماني در مردان ، تفاوت معني داري در هيچكدام از زير مقياس ها و نيز رفتار مدني - سازماني كل ، مشاهده نشد اما در ميان زنان ، بين رفتار مدني - سازماني و همدلي در تمامي سطوح - بجز ارزشيابي عملكرد شغلي - يك رابطه منفي و معني دار مشاهده شد (05/0 > ‍P ) .

صرفنظر از جنسيت ، بين همدلي و سه زير مقياس رفتار مدني- سازماني رابطه معني داري مشاهده نشد . به همين ترتيب بين همدلي و رفتار مدني- سازماني كل نيز رابطه معني داري يافت نشد.