تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 3/2/84

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري-دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : لاله صادقي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : -دکتر مختار ملک پور

بررسي رابطه بين نيازهاي شخصيتي، ارزشها و رغبتهاي شغلي با تکيه گاههاي مسير شغلي در کارکنان بخشهاي اداري، مهندسي و اجراي طرحهاي شرکت ملي گاز ايران

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين نيازهاي شخصيتي ، ارزشهاي کاري و رغبت هاي شغلي و ويژگيهاي دموگرافيک با تکيه گاههاي مسير شغلي بر اساس نظريه شاين بين کارکنان واحدهاي اداري و واحدهاي مهندسي و اجراي طرحهاي شرکت ملي گاز ايران در سال 1383 بود و بر اساس اين هدف فرضيات تحقيق تدوين گرديد . نمونه تحقيق 86 نفر بودند که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از بين 783 نفر انتخاب شدند پرسشنامه هاي نيازهاي آشکار، پيمايش ارزشهاي کاري ، رغبت سنج هالند و جهت گيري هاي مسير شغلي در مورد آنها اجرا شد. علاوه بر آن اطلاعات جمعيت شناختي نيز جمع آوري شد. براي تحليل داده ها ، علاوه بر روشهاي توصيفي، از تحليل واريانس چند متغيره و آزمون T دو نمونه مستقل نيز استفاده شد . نتايج تحليل واريانس چند متغيره نشان داد که رابطه معناداري بين نيازهاي شخصيتي و ارزشهاي کاري با تکيه گاههاي مسير شغلي به صورت کلي وجود دارد (05/0) . اما بين رغبت هاي شغلي با تکيه گاههاي مسير شغلي رابطه معناداري وجود ندارد .

در بررسي رابطه ميان ويژگيهاي دموگرافيک و تکيه گاههاي مسير شغلي تنها عامل تحصيلات با زير مقياس امنيت شغلي رابطه معناداري دارد (04/0= P) و رابطه معناداري بين جنسيت ، سن وسابقه خدمت با تکيه گاههاي مسير شغلي وجود ندارد . نتايج آزمون T دو نمونه مستقل نشان داد که بين ميانگين نمرات زنان و مردان در زير مقياس هاي تکيه گاههاي مسير شغلي تفاوت معناداري وجود ندارد.