تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/6/84

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : مسعود قربانعلي پور

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

بررسي اثر بخشي رويکرد زوج درماني تغيير سبک زندگي بر رضايت زناشويي زوجين ساکن شهر اصفهان

چكيده

خانواده قديمي ترين وكهن ترين هسته طبيعي است كه از بدو پيدايش بشر وجود داشته است. در واقع خانواده حكم سلول را در ساختمان اندام موجودات دارد وكانون حفظ سنت هاي خانوادگي و اجتماع است. خانواده بوسيله كنش متقابل يك مرد و زن كه برخي شرايط قانوني را تحقق بخشيده اند و مراسمي براي برگزاري زناشويي خود بر پا داشته اند وبه طور كلي عمل آنان مورد پذيرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است، ناشي مي شود.

اما آنچه در ازدواج مهم است رضايت از ازدواج مي باشد. رضا يت زناشويي، يعني انطباق بين انتظاراتي كه فرد از زندگي زناشويي دارد وآنچه كه در زندگي اش تجربه مي كند نيز مهم است . برخي از صاحبنظران رضايت زناشويي را تابعي ازمراحل چرخه زندگي مي دانند و آن را احساسات خشنودي، رضايت و لذت توسط زن يا شوهر زماني كه همه ي جنبه هاي ازدواجشان را در نظر مي گيرند.

در اين پژوهش تلاش بر اين بوده است که با استفاده از رويکرد زوج درماني تغيير سبک زندگي که وابسته به مکتب روانشناسي آدلري مي باشد رضايت زناشويي زوجين مبتلا به نارضايتي زناشويي افزايش داده شود. بدين منظور 36 زوج مبتلا به نارضايتي زناشويي به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايشي و کنترل تقسيم شدند. گروه آزمايشي طي 8 جلسه مداخله درماني را دريافت نمود، در حالي که گروه کنتنرل هيچ گونه مداخله اي را دريافت نکرد. نتايج حاکي از آن بود که رويکرد زوج درماني تغيير سبک زندگي باعث افزايش معنا داري در رضايت زناشويي زوجين گروه آزمايشي در مقايسه با گروه کنترل گرديده است.