تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/6/84

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

نام و نام خانوادگي : زهره قليلي رناني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

بررسي تأ ثير شيوه هاي گفتگوي مؤثر و حل مسئله برتعارض زناشويي زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير آموزش گفتگوي مؤثر و آموزش حل مسئله بر تعارض زناشويي بوده است. شيوة پژوهش نيمه تجربي؛ متغيرهاي مستقل آن شيوه هاي گفتگوي مؤثر و حل مسئله و متغيروابسته تعارض زناشويي بوده است. در اين پژوهش 60 نفر از زوجين شهراصفهان كه داراي مشكل تعارض زناشويي بوده و به كانون
بانوان مراجعه كرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفي در سه گروه گفتگوي مؤثر، حل مسئله و گواه جايگزين شدند. فرضيه هاي تحقيق عبارت بودند از: 1) آموزش گفتگوي مؤثر تعارض زناشويي را كاهش مي دهد.2) آموزش حل مسئله تعارض زناشويي را كاهش مي دهد و 3) بين شيوه هاي گفتگوي مؤثر و حل مسئله در تأثير برتعارض زناشويي تفاوتي وجود ندارد.

هرسه گروه با آزمون تعارض زناشويي مورد آزمون قرارگرفتند. در گروه آزمايش اول شش جلسه آموزش گفتگوي مؤثر و در گروه آزمايشي دوم شش جلسه ي آموزش حل مسئله اعمال شد. در گروه گواه هيچ متغيري اعمال نشد. نتايج پس آزمون با آزمون هاي كوواريانس و واريانس چند متغيره و به وسيله ي نرم افزار SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد كه : شيوه هاي آموزش گفتگوي مؤثر و حل مسئله در كاهش تعارض زناشويي مؤثربوده اند(01/0>P).بين تأثير اين دو شيوه بر تعارض زناشويي تفاوتي وجود ندارد. شيوة گفتگوي مؤثر برخرده مقياس هاي كاهش همكاري، كاهش رابطه جنسي، افزايش واكنش هاي هيجاني، افزايش جلب حمايت فرزند و جداكردن امور مالي مؤثر بوده است و شيوة حل مسئله علاوه بر خرده مقياس هاي فوق بر متغير افزايش رابطه با خويشان خود نيز تأثيرداشته است.