تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/84

رشته و گرايش : مشاوره-شغلي

استاد مشاور : دکتر ايران باغبان

نام و نام خانوادگي : شهريار شيراني نژاد

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

بررسي عوامل مؤثر بر بلوغ حرفه اي کارکنان صدا و سيماي مرکز اصفهان

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين عوامل مؤثر بر بلوغ حرفه اي کارکنان صدا و سيماي مرکز اصفهان است. در اين پژوهش به بررسي عوامل شغلي ، عوامل خانوادگي ، عوامل محيطي ، عوامل شخصيتي و عوامل دموگرافيک مؤثر بر بلوغ حرفه اي پرداخته شده و سهم هر کدام از عوامل مؤثر بر بلوغ حرفه اي مشخص شده است . براي اجراي پژوهش بعد از مطالعه و آماده سازي، شش ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هاي: مشکلات حرفه اي بزرگسالان (بلوغ حرفه اي)، شاخص توصيف شغل ، پنج عامل بزرگ شخصيت ، عوامل خانوادگي ، عوامل محيطي و عوامل دموگرافيک بين 64 نفر از کارکنان صدا و سيماي مرکز اصفهان که به طور تصادفي انتخاب شده بودند ، توزيع شد . بعد از جمع آوري اطلاعات ، داده ها با روش هاي آماري تحليل رگرسيون چند متغيري و مانوا با نرم افزار کامپيوتري spss9 تحليل و بررسي شد . نتايج نشان داد عوامل شغلي و خانوادگي و دموگرافيک رابطه ي معناداري با نمره ي کل بلوغ حرفه اي دارند (05/0>P) ولي عوامل شخصيتي و محيطي رابطه ي معناداري با نمره ي کل بلوغ حرفه اي ندارند. عامل تضاد نقش هاي شغلي و خانوادگي از عوامل خانوادگي و همچنين عامل سرپرست از عوامل شغلي بر نمره ي کل بلوغ حرفه اي کارکنان تأثير معناداري داشته (05/0>P) و بقيه ي زير مقياس هاي هر يک از عوامل داراي رابطه ي معناداري با نمره ي کل بلوغ حرفه اي آنان نبود . همچنين سهم عامل تضاد نقش هاي شغلي و خانوادگي و عامل سرپرست بر بلوغ حرفه اي کارکنان به ترتيب 7/22 درصد و 7/6 درصد تعيين گرديد .از بين عوامل دموگرافيک فقط وضعيت استخدامي داراي رابطه ي معناداري با نمره ي کل بلوغ حرفه اي بوده (05/0>P ) و ساير عوامل دموگرافيک مانند سن ، جنس و سطح تحصيلات ، رابطه ي معناداري با بلوغ حرفه اي کارکنان نداشت .از آنجا که بلوغ حرفه اي شامل مراحل اکتشاف ، تثبيت ، ابقاء و افول مي باشد ، عوامل مؤثر بر هر يک از اين مراحل نيز مورد بررسي قرار گرفت.