تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/84

رشته و گرايش : مشاوره-شغلي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : عبدالرحيم کسائي اصفهاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

بررسي تاثير مشاوره شغلي به شيوه‌ي پردازش اطلاعات شناختي برکاهش افکار ناکارآمد حرفه اي دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي ميزان اثربخشي مشاوره شغلي به شيوه ي پردازش اطلاعات شناختي بركاهش افكارناكارآمد حرفه اي (شغلي) دانشجويان دانشگاه اصفهان بوده است. به منظور بررسي فرضيه هاي پژوهش در قالب يك طرح نيمه تجربي تعداد 30 آزمودني به روش تصادفي ساده از بين دانشجويان مراجعه كننده به مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند.گروه آزمايش به مدت شش جلسه تحت مشاوره شغلي گروهي به شيوه ي پردازش اطلاعات شناختي قرارگرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه افکار ناکارآمد حرفه اي بود که در مورد هر دو گروه به صورت پيش آزمون و پس آزمون اجرا شد.نتايج پژوهش نشان دادكه مشاوره شغلي به شيوه ي پردازش اطلاعات شناختي بركاهش افكارناكارآمد حرفه اي وچهارخرده مقياس آن يعني افكار ناتواني (01/0 = P)، افكار تأييد ديگران(009/0= P)، افكار نبودن فرصت(002/0= P) و افكارسردرگمي( 02/0 = P)، مؤثر بوده است. همچنين مشاوره شغلي به شيوه پردازش اطلاعات شناختي بركاهش يكي از خرده مقياس ها يعني افكار كمال گرايي(45/0= p) مؤثر نبوده است.