تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/6/84

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر مهرداد کلانتري

نام و نام خانوادگي : زهرا طغياني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

بررسي اثر بخشي آموزش گروهي بانوان و آموزش غيرحضوري همسران آنها به شيوه شناختي- رفتاري بر رضايت زناشويي زوجين

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش گروهي بانوان به شيوه شناختي- رفتاري و آموزش مکاتبه اي همسران آنها بر رضايت زناشويي زوجين بود. جامعه آماري اين پژوهش،کليه والدين دانش آموزان دبستاني شهر اصفهان بود . روش نمونه گيري به صورت خوشه اي دو مرحله اي وبه اين صورت انجام گرفت که در مرحله اول ناحيه 3 اصفهان از بين نواحي آموزش و پرورش اصفهان به صورت تصادفي انتخاب شد. سپس از بين دبستانهاي اين ناحيه يک دبستان به صورت تصادفي انتخاب و با استفاده از دفتر مخصوص مشخصات والدين دانش آموزان اين دبستان، از بين والديني كه در سنين 45-30 سال و تحصيلات آنها ديپلم تا کارشناسي ارشدبود، 28 زوج به شيوه تصادفي ساده انتخاب وبه صورت تصادفي در دو گروه آزمايش وگواه جايگزين شدند. سپس دو گروه آزمايشي وگواه به پرسشنامه انريچ به عنوان پيش آزمون پاسخ دادند. گروه آزمايش طي 8 جلسه 2ساعته ،آموزش شناختي- رفتاري دريافت کردند. گروه کنترل هيچگونه مداخله اي دريافت نکرد. پس آزمون بر روي دو گروه انجام شد و2 ماه بعد، مرحله پيگيري با اجراي پرسشنامه انريچ صورت گرفت. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماري تحليل کوواريانس مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که رضايت زناشويي زنان گروه آزمايش که در جلسات گروهي آموزش شناختي-رفتاري شرکت کردند، در مرحله پس آزمون و مرحله پيگيري نسبت به گروه گواه افزايش يافته است ( 01/0>p). همچنين رضايت زناشويي مردان گروه آزمايش که به صورت مکاتبه اي آموزش شناختي- رفتاري در يافت کردند نيز در مراحل پس آزمون و پيگيري نسبت به گروه گواه افزايش يافته است 58 (01/0>p).