تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/12/83

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست-دکتر احمد يارمحمديان

نام و نام خانوادگي : مريم السادات رضازاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

تاثير بازيهاي آموزشي تمركز فكر بر كاهش شدت علائم اختلال كمبود توجه همراه با بيش فعالي

چكيده

پژوهش حاضر به بررسي تأثير بازي هاي آموزشي تمركز فكر بر كاهش شدت علائم اختلال كمبود توجه- بيش فعالي نوع مركب در كودكان دبستاني مبتلا به اين اختلال مي پردازد. به منظور دستيابي به اين هدف ، بدين گونه فرض شده است كه 1 - «بين ميانگين گروه آزمايش و گواه در شدت مجموع علائم كمبود توجه همراه با بيش فعالي بعد از مداخله تفاوت معناداري وجود دارد» ، 2 - «بين ميانگين گروه آزمايش و گواه در شدت علائم كمبود توجه بعد از مداخله تفاوت معناداري وجود دارد» و 3 - «بين ميانگين گروه آزمايش و گواه در شدت علائم بيش فعالي - تكانشگري بعد از مداخله تفاوت معناداري وجود دارد» اين سه فـــرضيه در دو مرحلة‌پس آزمون و پيگيري مورد بررسي قرار گرفتند. بدين منظور 30 نفر از دانش آموزان پسر پايه هاي اول ، دوم و سوم دبستان كه در سال تحصيلي 83 – 82 به مركز مشاوره و خدمات روان شناختي آموزش وپرورش استان اصفهان مراجعه نموده و به وسيلة روانپزشك مركز و نيز پرسشنامه علائم مرضي كودك (CSI-4) ، تشخيص اختلال كمبود توجه – بيش فعالي نوع مركب را دريافت كرده بودند . انتخاب شدند و به صورت تصادفي در گروههاي آزمايش و گواه قرار گرفتند.آزمودني هاي گروه آزمايش طي 8 جلسه به انجام بازي هاي آموزشي منتخب پرداختند. بازي هاي انجام شده در اين پژوهش بازتاب ديدگاههاي نظري و عملي جديد در آموزش و پرورش هستند و به منظور افزايش سطح توجه و خودكنترلي دركودكان مبتلا به اختلال كمبودتوجه/بيش فعالي طراحي شده اند. بعد از اتمام جلسات آموزشي ، پس آزمون و آزمون پيگيري با تكميل مجدد پرسشنامة علائم مرضي كودك (CSL-4) توسط معلم و والدين دانش آموزان انجام گرفت. داده هاي بدست آمده از سه مرحلة‌ پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري با استفاده از روش آماري تحليل كواريانس و با بكارگيري نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه براساس ارزيابي والد و معلم، بازي هاي آموزشي باعث كاهش معنادار شدت مجموع علائم كمبود توجه همراه با بيش فعالي در آزمودني هاي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه شده است (05/0> P). همچنين مشخص شد كه بازي هاي آموزشي به كار گرفته شده دراين پژوهش باعث كاهش معنادار شدت علائم كمبودتوجه درگروه آزمايش درمقايسه باگروه گواه مي گرديد.