تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/6/84

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر سيد احمد احمدي

نام و نام خانوادگي : زهرا احمدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مريم فاتحي زاده

تأثير زوج درماني ارتباط شيء (محبوب) كوتاه مدت بر الگوهاي ارتباطي زوجين شهرستان خميني شهر

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تاثير زوج درماني ارتباط شيء كوتاه مدت بر الگوهاي ارتباطي زوجين شهرستان خميني‌شهر بود. اين پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل است. جامعه آماري، كليه زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره و راهنمايي آموزش و پرورش شهرستان خميني شهر بودند. نمونه شامل 40 زن و شوهر است كه از نمونه‌هاي در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. زوجين گروه آزمايش، به مدت 6 جلسه تحت زوج درماني ارتباط شيء كوتاه مدت قرار گرفتند و درپايان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار اين پژوهش شامل دو آزمون الگوهاي ارتباطي كريستنسن ـ سالاوي و محقق ساخته بود و هر دو از روائي و پايايي خوبي برخوردارند. يافته‌هاي اين تحقيق با استفاده از آزمون تحليل كواريانس نشان داد كه: زوج درماني ارتباط شيء كوتاه مدت بر الگوهاي ارتباطي سازنده متقابل (018/0=p)، توقع/كناره‌گيري(002/0=p)،توقع مرد/كناره‌گيري زن(012/0=p)،توقع زن/كناره‌گيري مرد (004/0=p) موثر و بر الگوي اجتنابي متقابل (21/0=p) از پرسشنامه كريستنسن وسالاوي موثر نبوده است. بعلاوه شيوه درمان فوق بر الگوهاي ارتباطي مطيع ـ سلطه‌گر (024/0=p)، بي‌ارزش‌سازي همسر (001/0=p) و بالغ ـ بالغ (05/0=p) موثر و بر الگوهاي والد ـ كودك (14/0=p)، تعقيب ـ گريز (07/0=p)، رومانتيك ـ منطقي (39/0=p)، ايده‌آل‌سازي همسر (96/0=p) از پرسشنامه محقق ساخته موثر نبوده است. هم چنين تاثير شيوه درماني فوق بر روي زنان و مردان يكسان بوده است. نتيجه‌گيري نهائي اين است كه شيوه فوق تاثير به سزايي در بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين دارد و مي‌توان از آن در موارد مشابه استفاده كرد.