تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/6/84

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي-دکتر سيد مهدي احمدي

نام و نام خانوادگي : پريسا نيلفروشان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

بررسي تأثير مشاوره به شيوه شناختي ـ رفتاري بر اساس رويكرد«زير سيستم هاي شناختي متعامل» بر افسردگي و اضطراب زوج هاي نابارور

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره به شيوه شناختي ـ رفتاري، بر اساس رويکرد زير سيستم هاي شناختي متعامل(ICS)، بر افسردگي، اضطراب و نگرش نسبت به ناباروري در زوج هاي نابارور بوده است.

به منظور اجراي پژوهش، 30 زوج نابارور از بين زوج هاي نابارور مراجعه کننده به مرکز باروري و ناباروري شهر اصفهان در سال 1384 انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش(15زوج) و گواه(15زوج) جايگزين شدند. متغير هاي وابسته در اين پژوهش، افسردگي، اضطراب و نگرش نسبت به ناباروري بود که به ترتيب توسط آزمون هاي افسردگي بک، اضطراب بک و نگرش نسبت به ناباروري در دو مرحله ارزيابي شدند. به گروه آزمايش در طي شش جلسه مشاوره  بر اساس رويكرد زير سيستم هاي شناختي متعامل، ارائه شد. فرضيه هاي اين تحقيق آن بود که مشاوره بر اساس رويکرد زير سيستم هاي شناختي متعامل افسردگي و اضطراب زوج هاي نابارور را کاهش داده و تأثير آن بر افسردگي و اضطراب بر حسب جنسيت متفاوت است. همچنين مشاوره بر اساس رويکرد ICS بر تغيير نگرش زوج هاي نابارور نسبت به ناباروري مؤثر بوده و تأثير آن بر تغيير نگرش، بر حسب جنسيت متفاوت است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحليل شد و نتايج نشان داد که: مشاوره بر اساس رويکردزير سيستم هاي شناختي متعامل در کاهش افسردگي(001/0>p) و اضطراب(001/0>p) مؤثر است. همچنين تأثير اين رويکرد، بر افسردگي(01/0=p) و اضطراب(001/0>p) بر حسب جنسيت متفاوت بوده و نگرش زوج هاي نابارور را نسبت به ناباروري در جهت مثبت تغيير داده(001/0>p) و تأثير آن بر نگرش زنان و مردان تفاوت نداشت.