تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/6/84

رشته و گرايش : مشاوره-شغلي

استاد مشاور : دکتر فاطمه بهرامي

نام و نام خانوادگي : مرضيه شماعي زاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي تأثير مشاوره شغلي شناختي – اجتماعي بر افزايش خودكارآمدي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير مشاوره شغلي به شيوه شناختي-اجتماعي بر افزايش خودكارآمدي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان مي‌باشد. براي اجراي پژوهش تعداد 30 نفر از دانشجويان مراجعه كننده به مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان به طور تصادفي انتخاب شدند و با گزينش تصادفي در دو گروه 15 نفري تحت عنوان گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. هر دو گروه با آزمونهاي خودكارآمدي كارآفريني و خودكارآمدي عمومي در پيش‌آزمون و پس آزمون و پيگيري مورد ارزيابي قرار گرفتند. در مورد گروه آزمايش هشت جلسه مشاوره و يك جلسه پيگيري انجام شد و در گروه كنترل هيچ مداخله‌اي انجام نشد. نتايج اين پژوهش با تحليل كوواريانس و مانوا نشان داد اولين فرضيه هم در پس‌آزمون (0=p) و هم در پيگيري (02/0=p) تائيد شد. دومين فرضيه هم در پس‌آزمون (03/0=p) و هم در پيگيري (02/0=p) تائيد شد.