تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/6/84

رشته و گرايش : مشاوره-شغلي

استاد مشاور : دکتر فاطمه بهرامي

نام و نام خانوادگي : هايده مصحف

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك نظريه يادگيري اجتماعي و انتخاب شغل كرامبولتز بر تغيير نگرش و افزايش رفتار كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك نظريه يادگيري اجتماعي و انتخاب شغل كرامبولتز بر تغيير نگرش و افزايش رفتار كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه اصفهان بوده است.

به منظور اجراي پژوهش از بين مراجعه‌كنندگان به مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان به شيوه تصادفي ساده30 نفر انتخاب شده و به همين شيوه در دو گروه آزمايش و گواه هركدام 15 نفر جايگزين شدند. هر دو گروه طي سه مرحله (پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پيگيري) مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار استفاده شده در اين تحقيق مقياس نگرش كارآفريني و رفتار كارآفريني بوده است.

به منظور اجراي پژوهش ، گروه آزمايش طي هشت جلسه تحت مشاوره شغلي به سبك نظريه يادگيري اجتماعي و انتخاب شغل كرامبولتز قرار گرفت و گروه گواه در ليست انتظار باقي ماند. به منظور بررسي تأثير ماندگاري مشاوره به فاصله دو هفته پس از جلسه آخر يك جلسه پيگيري برگزار گرديد. به منظور تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و تحليل كواريانس و تحليل مانوا استفاده گرديد و نتايج زير حاصل شد.

1- فرضيه اول پژوهش درمرحله پس‌آزمون رد شد  (1/0>p) ولي درمرحله پيگيري تأييد شد (01/0>p)

2- فرضيه دوم پژوهش هم در مرحله پس‌آزمون (05/0>p) و هم پيگيري (02/0>p) تأييد شد.