تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/6/84

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر مهرداد کلانتري-دکتر سيروس صادقي

نام و نام خانوادگي : رحيم يوسفي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدرضا عريضي

مقايسه ميزان بينش شناختي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا،اسكيزوافكتيو،افسردگي عمده با سيمايه روانپريشي، افسردگي عمده بدون سيمايه روانپريشي بستري وگروه بهنجار

چكيده

هدف: در پژوهش حاضر به بررسي و مقايسه ميزان بصيرت شناختي در پنج گروه از بيماران رواني كه مطابق با معيارهاي چهارمين راهنماي تشخيصي و آماري بيماري هاي رواني(DSM-IV) داراي تشخيص هاي اسكيزوفرنيا، اسكيزوافكتيو،افسردگي عمده با سيمايه روانپريشي، افسردگي عمده بدون سيمايه روانپريشي بودند وهمچنين گروه بهنجار پرداخته شده است.

روش: ابزار اصلي پژوهش حاضر مقياس بصيرت شناختي بك بوده است، كه توسط بك وهمكاران ساخته شده است. و براي استفاده در پژوهش حاضر ترجمه ومورد پايايي و اعتبار سنجي قرار گرفته است. بعد از جمع آوري اطلاعات در فرايند تجزيه وتحليل داده ها، متغير هاي همگام سن، جنس و تحصيلات تحت كنترل آماري قرار گرفته واثر آنها از روي نمرات بصيرت شناختي برداشته شد.

نتايج: بر اساس تحليل كوواريانس صورت گرفته چهار گروه داراي تشخيص هاي فوق و همچنين گروه بهنجار از لحاظ بصيرت شناختي تفاوت معناداري را با يكديگر نشان دادند. همچنين بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا در مقايسه با چهار گروه ديگر داراي نقايص بصيرت شناختي بيشتري بودند.در بين بيماران داراي تشخيص بيماري رواني جمعيت افسرده نسبت به ساير تشخيص ها داراي بصيرت بالاتري بودند. همچنين گروه بهنجار در مقايسه با بيماران رواني بصيرت بهتري را نشان دادند.