تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/4/84

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر مجيد برکتين-دکتر محسن معروفي

نام و نام خانوادگي : ماهگل توکلي دارگاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

هنجاريابي، پايائي و روائي مقياس سنجش مانياي يانگ

چكيده

هدف اين پژوهش هنجاريابي، تعيين پايائي و روائي تشخيصي و همزمان مقياس سنجش مانياي يانگ در دو گروه بهنجار و بيمار (مانيك) در شهر اصفهان بوده است. به همين منظور به شيوه نمونه گيري خوشه اي تصادفي، از سه پارك در شهر اصفهان 250 نفر از ساكنين شهر اصفهان به عنوان گروه بهنجار و براي گروه بيمار به روش تصادفي از اورژانسهاي روانپزشكي خورشيد و الزهرا 64 نفر بيمار(مانيك) انتخاب گرديدند و مقياس سنجش مانياي يانگ براي آنها توسط بالينگر اجرا شد. طرح اين پژوهش علي مقايسه اي و روش مورد استفاده در اين پژوهش پيمايشي بوده است. بر اين اساس به منظور دستيابي به اهداف پژوهش، ضريب پايائي سوالات به شيوه آلفاي كرونباخ و پايائي بين ارزشيابان محاسبه كه نتايج نشاندهنده وجود پايائي 72/0 براي گروه بيمار، 63/0 براي گروه بهنجار و پايائي بين ارزشيابان 96/0 بود. در اين راستا رتبه هاي درصدي و نمرات استاندارد T به عنوان هنجارهاي مقياس سنجش مانياي يانگ محاسبه گرديد. همچنين ضريب روائي تشخيصي نمرات كل و عضويت گروهي(همبستگي كانوني) برابر با 92/0 بدست آمد و نتايج تحليل روائي سوالات نشاندهنده قدرت تشخيصي بالاي همه سوالات در تفكيك گروه بهنجار از بيمار بوده است . روائي همزمان مقياس سنجش مانياي يانگ نيز با پرسشنامه تشخيصي جامع بين المللي (متغير ملاك) برابر با 87/0 و براي ارزشياب اول 89/0 و براي ارزشياب دوم برابر با 84/0 محاسبه شد. بر اساس نتايج تحليل تمايزات همراه با نقطه برش 14/17 براي تفكيك دو گروه بيمار و بهنجار، حساسيت و ويژگي هر دو بطور جداگانه برابر با 4/98 درصد محاسبه گرديد و در نهايت در تحليل عوامل نيز دو عامل براي هر يك از دو گروه بيمار و بهنجار استخراج شد. در مجموع با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان اذعان داشت كه مقياس سنجش مانياي يانگ ابزاري پايا با روائي، حساسيت و ويژگي قابل قبول بوده و داراي قابليت كاربرد در كارهاي باليني و پژوهشي مي باشد.