تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/7/83

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي-دکتر عبدالرضا فروغي مبارکه

نام و نام خانوادگي : اسحاق رحيميان بوگر

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري-دکتر حميدرضا عريضي

بررسي رابطه خشنوري شغلي، استرس شغلي،جهت گيري هاي کاري و درگيري به کار با سبک هاي دلبستگي بزرگسالي در بين پرستاران بيمارستانهاي دولتي شهر اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش تعيين رابطه خشنوري شغلي، استرس شغلي،جهت گيري هاي کاري و درگيري به کار با سبک هاي دلبستگي بزرگسالي در بين پرستاران بيمارستانهاي دولتي شهر اصفهان بوده است. آزمودني هاي پژوهش160نفرازپرستاران بيمارستانهاي دولتي شهراصفهان(95 پرستار زن و 65 پرستار مرد) بودند که به عنوان نمونه پژوهش بطورتصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند آزمودني ها پرسشنامه هاي سبک دلبستگي بزرگسالان، رضايت شغلي ، استرس شغلي ، پرسشنامه جهت گيري به کار و پرسشنامه درگيري به کار را تكميل كردند. در اين پژوهش روش آماري همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام بکار برده شد. نتايج نشان داد که آزمودني هاي داراي سبک دلبستگي ايمن نسبت به آزمودني هاي داراي سبک هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا رضايت شغلي بيشتري دارند.همچنين ميزان استرس آزمودني هاي داراي سبک دلبستگي ايمن نسبت به آزمودني هاي داراي سبک هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا کمتر است. علاوه بر اين، نتايج نشان داد که سبک دلبستگي مي تواند رضايت شغلي و استرس شغلي را بخوبي پيش بيني نمايد. بعلاوه، نتايج نشان داد که آزمودني هاي داراي سبک دلبستگي ايمن نسبت به آزمودني هاي داراي سبک هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا جهت گيري به کار ايمن تري دارند.همچنين ميزان درگيري به کار آزمودني هاي داراي سبک هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا نسبت به آزمودني هاي داراي سبک دلبستگي ايمن کمتر است. يافته هاي پژوهش بر اصالت و اهميت دلبستگي ايمن به منزله يک نياز نخستين و اساسي در موقعيت هاي صنعتي- سازماني اشاره دارد.