تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/7/83

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست-کورش نامداري

نام و نام خانوادگي : الهام فروزنده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

مقايسة تداعي لغات دور از ذهن، تفكر شهودي و گرايش به روان پريشي در بيماران تحت درمان اسكيزوفرنيا و افراد عادي شهر اصفهان

چكيده

در اين پژوهش تداعي لغات دور از ذهن ، تفکر شهودي و گرايش به روان پريشي در بيماران اسکيزوفرنيا و افراد عادي شهر اصفهان مقايسه شد.به اين منظور 36 آزمودني اسکيزوفرنيا از بيمارستان هاي مدرس ، فارابي و مراکز آموزشي _ توانبخشي بهزيستي و30 آزمودني عادي از شهر اصفهان به طور تصادفي انتخاب و با استفاده از سه آزمون تداعي لغات دور از ذهن، تفکر شهودي و گرايش به روان پريشي مورد سنجش قرار گرفتند.چنين فرض گرديد که بين ميانگين نمرات تداعي لغات دور از ذهن ، تفکر شهودي و گرايش به روان پريشي در بيماران اسکيزوفرنيا و افراد عادي شهر اصفهان تفاوت وجود دارد.نتايج تحليل واريانس چند متغيره نشان داد که ميانگينهاي نمرات تداعي لغات دور از ذهن و گرايش به روان پريشي گروه بيمار به طور معنا داري بيشتر از گروه عادي بود(00/0 =p). اما تفاوت معنا داري بين ميانگين نمرات تفکر شهودي بيماران اسکيزوفرنيا و افراد عادي ديده نشد. تبيين نتايج با در نظر داشتن تاثير احتمالي خلاقيت در افزايش نمرات تداعي لغات دور از ذهن وگرايش به روان پريشي صورت گرفت.همچنين دخالت احتمالي استدلال به کاهش ميانگين نمرات تفکر شهودي بيماران اسکيزوفرنيا و افزايش نمرات افراد عادي و در نهايت معنادار نشدن تفاوت ميانگين دو گروه انجاميد.