تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/81

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر سيد غفور موسوي

نام و نام خانوادگي : سيد کمال صديقي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

بررسي اثر بخشي اجتماع درمان‌مدار بر نيمرخ رواني سوء مصرف كنندگان مواد در اصفهان

چكيده

در اين پژوهش تاثير اجتماع درمان‌مدار بعنوان متغير مستقل بر نيمرخ رواني سوء مصرف كنندگان مواد بعنوان متغير وابسته در شهرستان اصفهان بررسي شده است. بدين منظور ، از بين مراجعه كنندگان به مركز پذيرش و درمان معتادان خود معرف كه دوره سم زدايي را حداقل به مدت دو هفته سپري كرده بودند و آزمايش كيت مرفين آنها منفي گزارش شده بود، تعداد 100 نفر آزمودني بصورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند. روش تحقيق مورد استفاده ازنوع نيمه تجربي با پيش آزمون و پس آزمون همراه با گروه كنترل اسـت كه از طريق پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي مورد ارزيابي قرار گرفتند . عمليات آماري اين پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي از جمله تحليل واريانس و تحليل كواريانس انجام گرديد. ضريب پايائي آزمون SCL-90-R طبق تحقيقات گذشته %87 مي‌باشد. نتايج تحليل واريانس نشان داد كه تفاوت معني‌داري بين ميانگين نمرات پس آزمون SCL-90-R دو گروه آزمايش و كنترل وجود دارد(05/= α و 023/0=p و 1=df).

همچنين بررسي‌هاي انجام شده بيانگر اين بود كه بين ميانگين نمرات دو گروه در تمام خرده مقيـاس هاي SCL-90-R تفاوت معني داري وجود دارد، ضمن اينكه با انجام تحليل كواريانس مشاهده شد كه هيچ يك از ويژگي هاي جمعيت شناختي در نمرات آزمون SCL-90-R دو گروه تأ ثير معني داري نداشت . همسو با پژوهش‌هاي ديگر يافته‌هاي اين مطالعه بيانگر تاثير معني‌دار TC بر نيمرخ رواني سوء مصرف كنندگان مواد بود.