تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/6/81

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : بيتا آگاهي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

بررسي رابطه سبك شناختي استقلال وابستگي ميداني با خلاقيت در دانش‌آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان

چكيده

مطالعه سبك‌هاي شناختي، از دهه‌هاي اخير مورد توجه بسياري از روانشناسان قرار گرفته است. از آنجا كه نوع سبك‌شناختي بر چگونگي پردازش اطلاعات تأثير مي‌گذارد، مطالعه و شناخت انواع سبك‌هاي شناختي در حوزه تعليم و تربيت حائز اهميت است. استقلال – وابستگي ميداني يكي از ابعاد سبك شناختي است كه بر فرايندهاي شناختي و در نتيجه خلاقيت فرد تأثير مي‌گذارد.

مطالعه حاضر به بررسي رابطه سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني و خلاقيت در دانش‌آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان مي‌پردازد. نمونه موردپژوهش شامل 100 دانش‌آموز (51 دختر و 49 پسر) مي‌باشد كه بطور تصادفي با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي از ميان دانش‌آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 81-80 انتخاب شدند و با توجه به هدف و فرضيات ارائه شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مجموعه اشكال پنهان شده (GEFT) (ويتكين، 1971)، آزمون خلاقيت تصويري تورنس (1974) و پرسشنامه ويژگي‌هاي جمعيت شناختي محقق ساخته بود.

بررسي نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين نمرات سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني و ميزان خلاقيت دانش‌آموزان رابطه مثبت ومعناداري وجوددارد (001/0>P). نتايج بدست آمده از ضريب همبستگي چند متغيري (رگرسيون) حاكي از اين بود كه بين نمرات سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني در دانش‌آموزان و خرده مقياس‌هاي بسط وابتكار همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد (05/0>P). نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) نشان دادكه نمره دختران در خرده مقياس بسط از آزمون خلاقيت بطور معناداري بيشتر از پسران مي‌باشد (001/0>P). و بررسي نتايج تحليل كواريانس حاكي از اين بود كه بين ميانگين نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در پرسشنامه سبك شناختي وهمچنين آزمون خلاقيت تفاوت معناداري وجود ندارد.