تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/81

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : مرضيه سلطاني امرآبادي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين نائلي

بررسي رابطه بين خلاقيت و شيوه هاي مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

چكيده

استرس قسمت بهنجاري از زندگي است، چرا كه اگر استرس شديد يا طولاني نباشد در شرايط استرس زا مي توان رشد كرد و شكوفا شد. آنچه در مواجهه با استرس از اهميت خاصي برخوردار است شيوه مقابله و ارزيابي فرد از موقعيت استرس زا است. با پرورش و شكوفائي خلاقيت شايد بتوان افراد را در مواجهه با استرس هاي گوناگوني كه در محيط و روابط بين فردي وجود دارد، براي مقابله با شرايط استرس زا آماده كرد.

هدف كلي اين پژوهش تعيين رابطه بين ميزان خلاقيت و شيوه هاي مقابله با استرس)مساله مدار، هيجان مدار، اجتناب مدار) در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان است. نمونه ها شامل 100 نفر دانش آموز (54 نفر دانش آموز دختر، 46 دانش آموز پسر) كه بطور تصادفي به وسيله نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند.

پرسشنامه شيوه هاي مقابله با استرس اندلرو پاركر (1991)، آزمون خلاقيت تصويري تورنس (1974) در مورد آزمودني ها اجرا شد. داده هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين خلاقيت و شيوه مقابله اي اجتناب مدار رابطه معناداري وجود دارد (05/0 >p)، ولي بين خلاقيت شيوه هاي مقابله اي مساله مدار، هيجان مدار رابطه معناداري وجود ندارد.

بررسي نتايج نشان مي دهد بين نمرات دانش آموزان دختر و پسر در آزمون خلاقيت وشيوه مقابله اي مساله مدار و هيجان مدار رابطه معناداري وجود ندارد.

بين نمرات خلاقيت پسران و شيوه مقابله اي اجتناب مدار رابطه معناداري وجود دارد (05/0 >p).

نتايج حاصل از تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) نشان داد بين ميانگين نمرات دانش آموزان دختر و پسر در آزمون خلاقيت تفاوت معناداري وجود دارد (05/0> p).

يافته هاي ديگر نشان داد كه تفاوت دختران و پسران در خرده مقياس هاي آزمون خلاقيت فقط در عنصر بسط معنادار است (05/0> p).

در پايان پيشنهادات و راهكارهاي عملي به مسئولين آموزش كشور و پژوهشگران داده شد.