تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/6/81

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور

نام و نام خانوادگي : وجيهه گمينيان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دكتر قربانعلي‌ سليمي‌

بررسي رابطه بين آزادي عمل و تعهد شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان

چكيده

هدف تحقيق حاضر « بررسي رابطه بين آزادي عمل و تعهد شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان » بوده است و فرضيات تحقيق با در نظر گرفتن ابعاد ششگانه آزادي عمل (تصميم گيري، رشدحرفه اي، مقام و منزلت كاري، خود مختاري، تاثير گذاري بر برنامه ها، خودكفايي، و همچنين ابعاد چهارگانه تعهد شغلي ( وابستگي حرفه اي، وابستگي سازماني، پايبندي به ارزشهاي كار و مشاركت شغلي ) از نظر دبيران و با توجه به متغيرهايي همچون جنسيت ، سن، مدرك تحصيلي، سابقة خدمت و نوع مدرسه بررسي گرديد.

روش تحقيق مورد استفاده توصيفي - پيمايشي از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل 4914 نفر از دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي (81-80) بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي متناسب با حجم ، تعداد 202 نفر نمونه انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه آزادي عمل با 38 گويه و پرسشنامه تعهد شغلي با 40 گويه بود و ضريب پايائي 91/0 براي پرسشنامه آزادي عمل و 85/0 براي پرشسنامه تعهد شغلي به دست آمد.

تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (آزمونهاي t مستقل، رگرسيون چند متغيره ، تحليل چند واريانس يك طرفه و آزمون توكي) صورت گرفت.

يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين آزادي عمل و تعهد شغلي دبيران رابطة مثبتي وجود دارد. بين هر يك از ابعاد آزادي عمل دبيران و تعهد شغلي آنان و نيز بين آزادي عمل و هر يك از ابعاد تعهد شغلي دبيران رابطه وجود داشت . بين هر يك از ابعاد آزادي عمل با هريك از ابعاد تعهد شغلي نيز روابط معنا داري كشف گرديد . همچنين ادراكات آزادي عمل دبيران در ابعاد (مقام كاري، خود كفايي و خود مختاري) بالاتر از دبيران مرد و ميزان تعهد شغلي دبيران زن نيز در همة ابعاد به جز بعد (مشاركت شغلي) بالاتر از دبيران مرد بود . بين ادراكات آزادي عمل دبيران با توجه به مدرك تحصيلي فقط در بعد (تصميم گيري) و ميزان تعهد شغلي آنان در همة ابعاد تفاوت وجود داشت . بين ادراكات آزادي عمل دبيران با توجه به سابقة خدمت آنان در همة ابعاد شش گانه آزادي و عمل ميزان تعهد شغلي آنان در ابعاد (پايبندي به ارزشهاي كار و مشاركت شغلي) تفاوت وجود داشت. بين ادراكات آزادي عمل دبيران بر اساس گروههاي سني در همة ابعاد به جز (مقام كاري) و ميزان تعهد شغلي آنان در ابعاد (وابستگي حرفه اي و پايبندي به ارزشهاي كار) تفاوت وجود داشت. همچنين ادراكات آزادي عمل دبيران مدارس غير انتفاعي در ابعاد (تأثير گذاري و رشد حرفه اي) بالاتر از دبيران مدارس دولتي بود و ميزان تعهد شغلي آنان نيز در بعد (پايبندي به ارزشهاي كار ) بالاتر از مدارس دولتي بود.