تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/81

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : کورش نامداري

نام و نام خانوادگي : علي اکبر شريفي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

هنجاريابي آزمون چند محوري ميلون /3 در شهر اصفهان

چكيده

آزمون باليني چند محوري ميلون-3 (MCMI-III) يك مقياس خود سنجي با 175 گويه بلي/ خير است كه 14 الگوي شخصيت و 10 نشانگان باليني را مي سنجد و براي بزرگسالان 18 سال به بالا كه براي درمان يا ارزيابي روان شناختي به مراكز سلامت روان مراجعه ميكنند، استفاده مي شود.هدف از مطالعه حاضر هنجاريابي و بررسي روايي و پايايي MCMI-III در اصفهان بوده است.

اين مطالعه در سه مرحله انجام شد، در مرحله اول MCMI-III به فارسي ترجمه شد. و سپس براي جمعيت مورد پژوهش، انطباق يافت. در مرحله دوم نمرات نرخ پايه از چندين گروه از آزمودنيهاي غير باليني (83= N) و نمونه هاي مختلف بيماران باليني (283=N)كه اخيراً در اصفهان تحت ارزيابي روان شناختي يا روان درماني قرار گرفته بودند بدست آمد. سپس با استفاده از اين داده ها جداول هنجار جداگانه براي مردان و زنان تهيه گرديد. در مرحله سوم ضرايب همساني دروني، پايايي بازآمايي و روايي تشخيصي محاسبه گرديد.

نتايج بيانگر پايايي خوب همه مقياسها بود. همبستگي نمرات خام اولين اجرا و باز آزمايي در دامنه 82 / تا 98 / بود. و ضر يب آلفا مقياس ها در دامنه 85 / تا 96 / بود.همچنين نتايج بيانگر روايي تشخيصي بالا براي همه مقياسهاي MCMI-III بود.