تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/81

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : صغرا برزگري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

بررسي ميزان تأثير آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن بر بهبودي درك مطلب دانش آموزان ضعيف پايه پنجم ابتدايي شهر ارسنجان

چكيده

روش آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن يكي از روشهاي آموزش شناختي و فراشناختي است كه براي دانش آموزان ضعيف دورة ابتدايي طرحريزي شده است. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان تأثير روش آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن بر بهبود عملكرد درك مطلب دانش آموزان ضعيف در درك مطلب پايه پنجم ابتدايي بود.

در اين پژوهش آزمودني ها، 60 دانش آموز (30دختر و 30 پسر) ضعيف در درك مطلب بودند كه از طريق اجراي آزمون معلم ساخته درك مطلب غير درسي، آزمون هوش كتل، فرم نشانگان نارساخواني وپرسشنامه ارزيابي درك مطلب توسط معلم، و به روش نمونه گيري خوشه اي و تصادفي ساده انتخاب شدند. اين تعداد به طور تصادفي به سه گروه 20 نفري ( آموزش، گواه 1 و گواه 2) منصوب شدند. پژوهش در قالب طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه هاي كنترل نامعادل انجام شد. به گروه آزمايشي طي 20 جلسه 100 دقيقه اي، راهبردهاي درك مطلب به روش آموزش تبادلي ، آموزش داده شد. به گروه گواه 1، همان مطالب به شيوه سنتي، همراه با تمرين تكاليف مربوط به راهبردها و تعريف راهبردها ارائه شد. در گروه گواه 2، هيچ گونه مداخله اي اعمال نشد، و همان مطالب به روش سنتي آموزش داده شد. به منظور جمع آوري اطلاعات از آزمون معلم ساخته درك مطلب غير درسي، آزمون معلم ساخته درك مطلب درسي، آزمون هوش كتل، فرم نشانگان نارساخواني، پرسشنامه ارزيابي درك مطلب توسط معلم و پرسشنامه محقق ساخته ويژگيهاي جمعيت شناختي، استفاده شد.نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشانگر تأثير روش آموزش تبادلي راهبردها بر بهبود عملكرد درك مطلب درسي و غير درسي گروه آموزشي در مقايسه با گروههاي گواه بود (000/=p ). همچنين نتايج تحليل مانوا نشان داد كه تاثير روش آموزش تبادلي راهبردها بر بهبود عملكرد درك مطلب ( غير درسي‌ودرسي) در دانش آموزان دختر در مقايسه با دانش آموزان پسر بيشتر بود (000/0=P).