تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/7/80

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر باقر ثنائي ذاکر

نام و نام خانوادگي : محمود مرادي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

بررسي تاثير خانواده‌درماني به روش ساختي بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق شهرستان اصفهان

چكيده

در چند دهة اخير بكارگيري شيوه‌هاي خانواده درماني به ويژه سيستمي در درمان انواع مشكلات رواني عاطفي خانوادگي افزايش چشمگيري داشته است. در اين ميان خانواده درماني ساختي يكي از رويكردهاي سيستمي است كه ريشه مشكلات و اختلافات زناشويي را در رابطة پيچيده و متقابل متغيرهاي خانواده و الگوهاي تعاملي آن مي‌داند. در پژوهش حاضر با بكارگيري خانواده درماني ساختي فرضيه‌‌هايي ‌‌در زمينة تاثير اين روش خانواده درماني در كاهش تعارضات زناشويي مورد آزمون قرار گرفت. فرضيه‌‌هاي اصلي اين پژوهش عبارت بودند از :1-خانواده درماني به روش ساختي تعارضات زناشويي زوجين نتقاضي طلاق را كاهش مي‌دهد. 2- تاثيرخانواده درماني به روش ساختي بركاهش تعارضات زناشويي زنان و مردان متفاوت است. در اين پژوهش با استفاده از روش شبه تجربي دو گروه 8 نفري متشكل از 4 زن وشوهر از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب و ضمن همسان‌سازي در 2 گروه كنترل وآزمايش قرار گرفتند سپس از پرسشنامه تعارضات زناشويي به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده و اين پرسشنامه در هر دو گروه اجرا گرديد . گروه آزمايش به مدت 7 جلسه كه بطور هفتگي انجام گرديد تحت خانواده درماني ساختي قرار گرفتند و مجدداً بر روي هر 2 گروه پرسشنامه مذكور اجرا گرديد. نتايج حاكي از اين بود كه خانواده درماني به روش ساختي ، نعارضات زناشويي را كاهش مي‌دهد، بنابراين فرضية اول تائيد گرديد.

(p=0.00)اما در مورد فرضية دوم نتايج پژوهش نشان داد كه بين زنان و مردان از نظر تاثير خانواده درماني به روش ساختي بر كاهش تعارضات زناشويي تفاوت معني‌داري وجود ندارد و اين فرضيه رد گرديد.