تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/5/81

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : علي ستوده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

هنجاريابي، بررسي روايي و پايايي پرسشنامه استرس شغلي و منابع آن در بين كاركنان شهر اصفهان

چكيده

اين پژوهش در رابطه با هنجاريابي ، بررسي روايي و پايايي پرسشنامه استرس شغلي و پرسشنامه منابع استرس شغلي ديويس و همكاران در بين كاركنان شهر اصفهان انجام شد . با توجه به اهميت شناخت استرس هاي شغلي و منابع آن در امر مداخله درماني ، پژوهش ، مشاوره و راهنمايي و با عنايت به اهميت رعايت اصول روان سنجي ، اين پژوهش در راستاي ايجاد ابزار مناسب براي شناخت استرس و منابع استرس شغلي كاركنان شهر اصفهان انجام شد . در اين تحقيق 200 نفر از كاركنان سازمانها و صنايع شهر اصفهان در سال 1381 به شيوه نمونه برداري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند . آنها به سه پرسشنامه استرس شغلي ، منابع استرس شغلي وفرم مشخصات فردي پاسخ گفتند . در اين پژوهش براي هر دو پرسشنامه استرس شغلي و پرسشنامه منابع استرس شغلي،رتبه هاي درصدي و نمرات استاندارد T به عنوان هنجارهاي آن ارائه شد.نقطه برش رتبه هاي درصدي پرسشنامه استرس شغلي 36.9 و نقطه برش نمرات استاندارد T آن 63.415 شد و همچنين نقطه برش رتبه هاي درصدي پرسشنامه منابع استرس شغلي 97 و نقطه برش نمرات استاندارد T آن 62.668 بدست آمد . نتيجه تحليل سؤالات هر دو پرسشنامه نشان داد كه كليه سؤالات هر دو پرسشنامه رابطه مثبت و خوبي با كل پرسشنامه دارا هستند. روايي آزمون هر دو پرسشنامه به شيوه ضريب روايي همزمان ( روايي ملاك ) مورد ارزيابي قرار گرفت و براي هر دو پرسشنامه معادل 701/0 بدست آمد . ضريب پايايي هر دو پرسشنامه به شيوه آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه اين ميزان براي پرسشنامه استرس شغلي 863/0 و براي پرسشنامه منابع استرس شغلي 929/0 بدست آمد. همچنين بين ميزان استرس شغلي و مسئوليت شغلي و سطح تحصيلات همسران كاركنان از يك طرف و بين منابع استرس شغلي و سابقه كار كاركنان همبستگي منفي معناداري بدست آمد(05/0=P). با توجه به نتايج بدست آمده از هنجاريابي ، بررسي روايي و پايايي چنين نتيجه گيري شد كه پرسشنامه استرس شغلي و منابع آن بمنظور شناخت استرس شغلي و منابع آن قابل استفاده است.