تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/5/81

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر مختار ملک پور

نام و نام خانوادگي : فروغ بختياري اسفندقه

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

بررسي تأثير شيوه آموزش خودآموزي بر عملكرد حل مسأله و ميزان توجه

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تاثير شيوة آموزش به خود دستور دادن (خود آموزي) بر عملكرد حل مساله رياضي و ميزان توجه ( عملكرد درآزمون هاي رمزگرداني وكسلر و همتايابي اشكال آشنا (MFFT) ) بود . تحقيقات انجام شده نشانگر تاثير اين شيوه آموزشي بر بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مشكل است . بدليل تمركز اين پژوهش برشناسايي دانش آموزان داراي سبك شناختي تكانشي و بهبود عملكرد آنان بويژه در حوزه حل مساله رياضي، انجام اين پژوهش از ارزش و اهميت خاصّي برخوردار است.

در اين پژوهش ،آزمودني ها ، 24 دانش آموز دختر پايه اول راهنمايي با سبك شناختي تكانشي بودند كه از طريق اجراي آزمون MFFT و به روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند . اين تعداد بطور تصادفي به سه گروه 8 نفري (آزمايشي، گواه 1 و گواه 2) منصوب شدند . پژوهش در قالب طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه هاي كنترل نامعادل انجام شد . به گروه آزمايشي طي 6 جلسه 2 ساعتي، راهبردهاي حل مساله رياضي از طريق شيوه به خود دستور دادن ، آموزش داده شد . به گروه گواه 1 ، همان مطالب به شيوه سنتي آموزش داده شد . در گروه گواه 2 ، هيچگونه مداخله اي اعمال نشد. به منظور جمع آوري اطلاعات از آزمون معلم ساخته حل مساله رياضي، خرده آزمون رمز گرداني وكسلر ، آزمون همتايابي اشكال آشنا، آزمون هوشي كتل و پرسشنامه محقق ساخته ويژگي هاي جمعيت شناختي، استفاده شد.

نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشانگر تاثير آموزش بر عملكرد حل مساله رياضي گروه‌ آزمايشي در مقايسه با گروه هاي گواه بود (001/0 = P) . به پژوهشگران آينده توصيه مي شود تاثير اين شيوه‌ آموزشي را در ساير حوزه هاي تحصيلي مورد بررسي قرار دهند.