تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/4/81

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر مينو موحدي

نام و نام خانوادگي : مژگان بنگر

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

بررسي رابطه بين فشار رواني مادر در دوران بارداري و پيامدهاي تولد در كودك

چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي تأثيرات احتمالي فشاررواني مادر در هنگام بارداري بر روي پيامدهاي تولد در كودك طرح شد. آزمودني‌هاي اين پژوهش، 100 زوج مادر-نوزاد بودند كه از طريق نمونه‌گيري خوشه اي چند مرحله‌اي تصادفي، از ميان زنان بادار شهرستان اصفهان انتخاب شده بودند. همه زنان گروه نمونه در بيمارستان شهيد بهشتي شهرستان اصفهان زايمان كرده بودند. فرضيات تحقيق به ترتيب عبارت بودند ازاين‌كه بين فشار رواني مادر در دوران بارداري و وزن نوزاد، نمره آپگار دقيقه اول نوزاد، نمره آپگار دقيقه پنجم نوزاد، قد نوزاد، اندازه دور سر نوزاد و طول مدت بارداري رابطه معناداري وجود دارد. فشار رواني هنگام بارداري با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته “ فشار رواني هنگام بارداراي و منابع آن“ سنجيده شد كه چند ساعت پس از زايمان به گروه نمونه ارائه شد. اطلاعات مربوط به پيامدهاي تولد با استفاده از مقياس درجه‌بندي آپگار و پرونده‌هاي پزشكي مادران و نوزادان كسب شد. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از روش آماري تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان دادند كه رابطه معناداري بين فشار رواني مادر در دوران بارداري و وزن نوزاد(0 = P) ، نمره آپگار دقيقه اول (31./. = P) ، قد نوزاد (001/. = P) ، اندازه دور سر نوزاد (0 = P) و طول مدت بارداري (007/. = P) وجود داشت. رابطه بين فشار رواني مادر در هنگام بارداري و نمره آپگار دقيقه پنجم نوزاد معنادار نبود.