تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 9/4/81

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : قاسم خالوئي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

بررسي رابطه بين هيجان خواهي و رضايت زناشويي خانواده هاي شهرستان اراك

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين هيجان خواهي با ميزان رضايت زناشويي بود. اهداف ديگر اين پژوهش بررسي رابطه بين هيجان خواهي با جنس،سطح تحصيلات،طول مد ت زناشويي و تفاوت سني بود.

نمونه مورد بررسي شامل 100 زوج از خانواده هاي شهرستان اراك بودند كه به روش نمونه گيري دو مرحله اي انتخاب شده بودند.

ابزار پژوهش عبارت بودند از : مقياس هيجان خواهي زاكرمن فرم پنجم ، پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ ،پرسشنامه اطلاعات فردي و خانوادگي.

نتايج همبستگي نشان داد بين هيجان خواهي و ميزان رضايت زناشويي رابطه منفي (168/0- =r) وجود دارد(017/0=P) ونيز رابطه بين هيجان خواهي وسطح تحصيلات (303/0= r ) معنا دار بود(00/0=P) .همچنين اين نتايج حاكي از وجود رابطه منفي (158/0- = r) بين هيجان خواهي و طول مدت زناشويي بود(026/0= P). درحاليكه رابطه بين هيجان خواهي وتفاوت سني معنا دار نبود. همچنين نتايج آزمون t نشان دادند تفاوت ميانگين نمرات هيجان خواهي مردان و زنان ونيز زوجهاي رضامند ونا رضامند معنادار بود(01/ 0>p ). ميانگين نمرات هيجان خواهي مردان بيشتر از زنان بود وهمچنين ميانگين نمرات هيجان خواهي زوجهاي نارضامند بيشتر از زوجهاي رضامند بود.