تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 9/5/81

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

نام و نام خانوادگي : افسر قاسمي نژاد

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

تعيين رابطه جو سازماني با استرس‌ شغلي و رضايت شغلي دبيران

چكيده

هدف كلي اين تحقيق تعيين رابطه جوسازماني با استرس‌شغلي و رضايت‌شغلي دبيران مدارس متو سطه شهرستان شهركرد است. كه شامل اهداف ويژه زيرمي‌باشد:1)تعيين رابطه جوسازماني با استرس‌شغلي دبيران، 2)تعيين رابطه جو سازماني با شاخص‌هاي استرس‌شغلي دبيران، 3)تعيين رابطه جوسازماني با رضايت‌شغلي دبيران، 4)تعيين رابطه جوسازماني با شاخص‌هاي رضايت‌شغلي دبيران، 5)تعيين رابطه شاخص‌هاي جوسازماني با استرس و رضايت‌شغلي دبيران،6)تعيين رابطه جوسازماني، استرس‌شغلي و رضايت‌شغلي با ويژگي‌هاي دموكراتيك دبيران. با بررسي اهداف ويژه فوق مي‌توان به هدف كلي تحقيق دست يافت.

به منظور تعيين روابط بين متغيرها از پرسشنامه‌هاي استاندارد استفاده شده‌است براي ارزيابي جوسازماني، از پرسشنامه ليتوين و استرينجر، و از پرسشنامه استرس‌شغلي كرياكو وساتكليف براي اندازه‌گيري استرس دبيران واز فهرست توصيف شغلي اسميت براي ارزيابي و اندازه‌گيري رضايت شغلي استفاده شده‌است. نمونه آماري 115 نفر از دبيران زن ومرد شاغل در دبيرستان هاي شهركرد بودند كه باروش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي، متناسب با حجم جامعه‌ انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها و تعيين نوع رابطه بين متغيرهاي تحقيق از آمار توصيفي و استنباطي استفاده‌شد و در سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين رابطه بين متغيرها، t_test تك متغيره براي مقايسه ميانگين‌هاي دو گروه مستقل و براي مقايسه بين گروه‌ها از تحليل واريانس يك راهـــه (ANOVA) استفاده شده‌است.

نتايج اصلي پژوهش نشان داد كه: 1) بين جو سازماني و استرس‌شغلي رابطه معناداري وجود دارد، جهت رابطه منفي بود. در واقع جوسازماني و استرس‌شغلي در جهت عكس يكديگر حركت مي‌كنند. هر چه جو مطلوب‌تر بوده ميزان استرس تجربه شده معلمان كمتر و هر چه جو نامطلوب‌تر و نامناسب‌تر بود استرس شغلي تجربه شده دبيران بيشتر بود.2) در تعيين رابطه بين جوسازماني با شاخص‌هاي استرس‌شغلي بيشترين رابطه به شاخص مسائل مربوط به دانش‌آموزان‌تعلق داشت. 3) بين جوسازماني و رضايت‌شغلي رابطه معناداري وجوددارد كه و اين دو در يك جهت حركت مي‌كنند وهر چه جوسازماني مطلوب‌تر باشد رضايت شغلي معلمان بيشتر است.4) بين جوسازماني و شاخص‌هاي رضايت‌شغلي افراد بيشترين رابطه به شاخص مديريت تعلق داشت.5) بين شاخص‌هاي جوسازماني و رضايت واسترس‌شغلي رابطه معنادار بود. 6) بين جوسازماني با برخي از ويژگي‌هاي گروه نمونه رابطه معنادار بود : تفاوت ميانگين‌ها بين زن و مرد از نظر جوسازماني معنادار بود، اين تفاوت از نظر استرس شغلي نيز معنادار بود ولي از نظر رضايت‌شغلي معنادار نبود.بين استرس شغلي و سابقه كار رابطه معنادار بود. رابطه بين متغيرهاي فوق با ميزان تحصيلات معنادار نبود.