تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/80

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : احمد صادقي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

بررسي اثر بخشي آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني ـ رفتاري ـ عاطفي بركاهش رفتار پرخاشگري دانش آموزان دبيرستاني پسر

چكيده

اين پژوهش به بررسي اثر بخشي آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني ، رفتاري، عاطفي، بر كاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان مي پردازد. براي انجام پژوهش 24 دانش آموز كه در آزمون پرخاشگري نمره بالايي آورده بودند به صورت تصادفي مرحله اي انتخاب و بصورت تصادفي در دوگروه آزمايش (12 نفره) و كنترل (12 نفره) جايگزين شدند. گروه آزمايش ده جلسه آموزشي گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني، رفتاري ،عاطفي ، را دريافت كرده اند و پس از اتمام جلسات گروه، پس آزمون، و بعد از يك ماه آزمون پيگري اجرا شد. فرضيه هاي تحقيق اين بود كه :

1- آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني،رفتاري،عاطفي رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان را كاهش مي دهد.

2- بين خصوصيات دموگرافيك دانش آموزان و ميزان پرخاشگري آنها رابطه وجود دارد، براي آزمون فرضيه ها از آزمون t و تحليل مانوا استفاده شد، نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه آموزش گروهي كنترل خشم رفتار پرخاشگري دانش آموزان را كاهش داده است (t=3/34 ، P<0/0005) همچنين بين خصوصيات دموگرافيك دانش آموزان و ميزان پرخاشگري رابطه معناداري وجود نداشت.