تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/80

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : کاظم صديقي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

بررسي اثر بخشي آموزش شناختي – رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر پاية سوم دبيرستانهاي نيشابور

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش شناختي_ رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر پاية سوم دبيرستانهاي شهرستان نيشابور بود. نمونه هاي اين پژوهش شامل 24 نفر از دانش آموزان پسر پاية سوم دبيرستانهاي نيشابور بود كه بصورت تصادفي بعد از آزمون سازگاري اجتماعي انتخاب شدنداين نمونه ها پايين ترين نمره را در سازگاري اجتماعي احراز كرده بودند.

فرضيه هــاي ايـن پژوهش عبـارت بود از: 1- آموزش شناختي_ رفتاري عزت نفس، سازگاري اجتماعي دانش آموزان را افزايش مي دهد. 2- آموزش شناختي_رفتاري عزت نفس، عزت نفس دانش آموزان را افزايش مي دهد. 3- بين ويژگيهاي دموگرافيك و سازگاري اجتماعي رابطه وجود دارد. 4- بين ويژگيهاي دموگرافيك و عزت نفس رابطه وجود دارد.

متغير مستقل در اين پژوهش، آموزش شناختي_ رفتاري عزت نفس بود كه براي گروه آزمايش اعمال شد. نتايج بعد از تحليل به روش مانوا و T تفاصل، نشان داد كه آموزش شناختي_ رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان تاثير معني داري نداشته است. ( p> 2.05) . بنابراين فرضية اول پژوهش رد شد. فرضية دوم پژوهش مورد تائيد قرار گرفت يعني آموزش شناختي _ رفتاري عزت نفس ، عزت نفس دانش آموزان را افزايش داده است( p< 3.03).

فرضيه هاي سوم و چهارم پژوهش تائيد نشد به اين معني كه بين ويژگيها دموگرافيك، سازگاري اجتماعي و عزت نفس رابطة معني داري وجود ندارد.