تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/12/80

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : حميد گرگاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

تأثير ايجاد تعهد، افزايش تدريجي تعهد و پسخوراند خبري بر ميزان صرفه جويي برق مشتركين خانگي شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش، بررسي تأثير ايجاد و افزايش تدريجي تعهد و پسخوراند خبري برميزان صرفه‌جويي مصرف برق مشتركين خانگي شهر اصفهان بود. 243 خانواده از خانواده‌هاي شهر اصفهان كه به شيوة نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چند مرحله‌اي از ميان مشتركين شركت برق منطقه‌اي شهر اصفهان انتخاب شده بودند، به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و يك گروه جاي داده شدند. ابتدا بر اساس قرائت كنتورهاي خانواده‌هاي آزمودني، ميزان مصرف طبيعي برق آنها (خط پايه) محاسبه شد و سپس در مرحلة بعد، متغيرهاي مستقل ايجاد و افزايش تدريجي تعهد و پسخوراند خبري در مراحل سه گانه اين پژوهش برآزمودنيهاي يكي از گروههاي آزمايشي اعمال شد، در حاليكه آزمودنيهاي گروه آزمايشي ديگر فقط تحت تأثير متغيرهاي مستقل ايجاد و افزايش تدريجي تعهد قرار گرفتند و پسخوراندي به آنها ارائه نشد. در اين مدت از گروه گواه كه تحت هيچ گونه متغير مستقلي قرار نگرفته بودند، فقط كنتور خواني بعمل آمد. متغيرهاي كنترل عبارت بودند از: ميزان تحصيلات سرپرست خانواده، وضعيت اقتصادي، مساحت خانه و تعداد افراد خانواده. نتايج تحليل مانوا نشان داد كه در پايان مرحلة اول پژوهش، (پس از ايجاد تعهد و ترغيب آزمودنيهاي دو گروه آزمايشي به كاهش مصرف برق خود به ميزان 5% نسبت به مصرف خط پايه‌اشان) بين ميزان مصرف برق دو گروه آزمايشي تعهد ـ پسخوراند و تعهد ـ بدون پسخوراند با ميزان مصرف برق گروه گواه تفاوت معناداري وجود ندارد (103/0=P)، ولي در پايان مرحلة دوم پژوهش (پس از ترغيب آزمودنيهاي دو گروه آزمايشي به كاهش مصرف برق خود به ميزان 10% نسبت به مصرف خط پايه آنها و ارائه پسخوراند به گروه آزمايشي تعهد ـ پسخوراند نسبت به رفتار صرفه جويي آنها در مرحله اول پژوهش) اين تفاوت معنادار بود (039/0=P). همچنين در پايان مرحله سوم پژوهش ـ مرحله نهايي ـ (پس از ترغيب آزمودنيهاي دو گروه آزمايشي به كاهش مصرف برق خود به ميزان 15% نسبت به مصرف خط پايه آنها و ارائه پسخوراند به گروه آزمايشي تعهد ـ پسخوراند نسبت به رفتار صرفه جويي آنها در مرحله دوم پژوهش) اين تفاوت معنادار بود(01/ 0>P).