تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/6/80

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : عبدا.. فيضي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين نائلي

بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي و روشهاي مقابله بااسترس در دانشجويان سال اول روزانه دانشگاه اصفهان

چكيده

سرسختي يكي از عناصر شخصيتي است كه از فرد در برابر اثرات مخرب استرس محافظت مي كند. از طرفي، افراد براي مقابله با استرس، با دو روش عمده يعني مسأله مداري و هيجان مداري تلاش مي كند تا عامل و يا پيامدهاي هيجاني نا خوشايند استرس را رفع يا كنترل نمايند.

اين پژوهش،به منظور بررسي رابطه بين سرسختي و روشهاي مقابله، مقايسه ميزان سرسختي و نوع روشهاي مقابله در دختران و پسران و نوع روشهاي مقابله در افراد سرسخت و غير سرسخت، داده هاي 104 نفر از دانشجويان سال اول (80 – 79) را در پرسشنامه سرسختي اهواز و روشهاي مقابله جمع آوري كرد.

با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. قرضيه هاي 1 و 2 مبني بر اينكه بين نمرات سرسختي و روش مقابله اي مسأله مدار و روش مقابله اي هيجان مدار رابطه معني داري وجود دارد، تأييد شد( p< 0/05 ) اما فرضيه هاي 3 ، 4 و 5 مبني بر اينكه تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات دختران و پسران در سرسختي، روش مقابله اي مسأله مدار و روش مقابله اي هيجان مدار وجود دارد، تأييد نشد ( P > 0/05).

اين وجود، بر اساس ميانگين نمرات سرسختي (52 = x¯ ) آزمودني ها به دو گروه سرسخت و غير سر سخت تقسيم شدند و فرضيه هاي 6 و 7 مبني بر اينكه بين ميانگين نمرات افراد گروه سرسخت و غير
سر سخت در روش مقابله اي مسأله مدار و روش مقابله اي هيجان مدار تفاوت معني داري وجود دارد، تأييد شد( p< 0/05 ). به عبارتي، افراد سر سخت از روش مسأله مدار و افراد غير سر سخت از روش هيجان مدار بيشتر استفاده كردند.