تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/6/80

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : اکبر طالب پور

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

بررسي تأثير آموزش شناختي بر منبع كنترل،انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهين شهر

چكيده

اين تحقيق به بررسي تأثيرآموزش شناختي برمنبع كنترل، انگيزش پيشرفت وعملكردتحصيلي دانش آموزان شاهدمقطع متوسطه در شاهين شهر پرداخته است . جامعه آماري اين پژوهش ، دانش آموزان شاهد دختر و پسر شاغل به تحصيل درمقطع متوسطه مدارس شاهين شهر(شهرستان برخواروميمه اصفهان)درسال تحصيلي80-1379 بوده اند كه از جامعة مذكور با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده نمونه اي به حجم 100 نفر متشكل از 50 پسرو50 دخترانتخاب گرديد.ابزار تحقيق شامل سه پرسشنامه دموگرافيك،منبع كنترل راتر، انگيزش پيشرفت هرمنس و يك برنامه آموزش شناختي بود.براي بررسي موضوع مورد پژوهش از طرح آزمايشي پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل استفاده گرديد ، به اين صورت كه ابتدا نمونه انتخاب شده به صورت تصادفي در گروههاي آزمايشي وكنترل جايگزين شدند سپس كلية آزمودنيهاي گروههاي آزمايشي و كنترل درپيش آزمون سه پرسشنامه مذكور شركت نمودند.پس از آن يك دوره آموزش شناختي شامل9جلسه 60 دقيقه اي به صورت هفتگي برروي آزمودنيهاي گروههاي آزمايشي اجرا گرديد.بعد از اتمام دوره ، همه آزمودنيها اعم از گروههاي كنترل و آزمايشي درپس آزمون پرسشنامه هاي منبع كنترل وانگيزش پيشرفت شركت نمودند.همچنين ازمعدلهاي نيمسال اول ودوم آزمودنيها به ترتيب بعنوان پيش آزمون وپس آزمون نمرات عملكردتحصيلي استفاده گرديد.

جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق ازروش آماري تحليل مانوا استفاده گرديد.نتايج حاكي ازتأثيرمعني دار آموزش شناختي برافزايش درجات منبع كنترل دروني( F=81.03 ; p=0 )(فرضيه اول)وافزايش نمرات انگيزش پيشرفت ( F=370.37 ; p=0 ) (فرضيه دوم) در كليه آزمودنيهاي گروه آزمايشي بود.همچنين اين نتايج بيانگراين بودكه آموزش شناختي برعملكردتحصيلي آزمودنيهاي گروه آزمايشي در مقايسه با گروه كنترل تأثير معني داري نداشته است (F=2.09 ; p=0.153) (فرضيه سوم).

يافته هاي جانبي اين تحقيق بيانگر اين بود كه : (الف )پايه تحصيلي،تحصيلات سرپرست،شغل سرپرست با منبع كنترل و انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي آزمودنيها رابطه معني داري ندارد (50/0= p) .(ب) هيچ يك از تعاملها يا تأثيرات متقابل جنسيت ، رشته و عضويت گروهي بر منبع كنترل،انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي معني دار نبوده اند.