تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/80

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : علي رمضاني ديسفاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

اثر بخشي آموزش مسئووليت پذيري به شيوة گلاسر بر بحران هويت دانش آموزان دورة متوسطه شهر اصفهان

چكيده

هويت يك سازه و ساختار رواني ـ اجتماعي است كه در طول زندگي فرد شكل مي‎گيرد و شامل برداشت فرد از خود و ارزشهايي است كه از جانب ديگران دريافت مي‎كند.

اين تحقيق به بررسي تأثير آموزش مسئووليت پذيري به شيوة گلاسر بر بحران هويت دانش‎آموزان دوره دبيرستان مي‎پردازد. بحران هويت در صورتي اتفاق مي‎افتد كه فرد در برداشت از خويش، تصميم گيري و در روابط با ديگران دچار اشكال شود.

جامعه آماري اين تحقيق، دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 80-79 بودند. نمونه تحقيق به صورت تصادفي چند مرحله‎اي انتخاب گرديد. ابتدا يك ناحيه از نواحي شهر اصفهان بصورت تصادفي انتخاب شد و سپس از بين دبيرستانهاي آن ناحيه دو دبيرستان پسرانه و دخترانه بصورت تصادفي انتخاب گرديد. آزمون بحران هويت به دانش آموزان اين دو دبيرستان داده شد و آنگاه 60 نفر كه بالاترين نمره را در آزمون بحران هويت كسب نموده بودند، 30 نفر در گروه آزمايش و 30 نفر در گروه كنترل بصورت تصادفي قرار داده شدند. گروه آزمايشي به دو زير گروه 15 نفري تقسيم و با شرايط يكسان، طي 9 جلسه 60 دقيقه‎اي در جلسات آموزشي شركت نمودند.

فرضيه تحقيق اين بود كه : آموزش مسئووليت پذيري به شيوة گلاسر بحران هويت دانش‎آموزان را كاهش مي‎دهد. نتايج تحليل كواريانس نشان داد كه ميانگين نمرات پس آزمون بحران هويت در گروه آزمايش بطور معناداري كمتر از گروه كنترل بود (P=0).