تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/80

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : مهدي جلالي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

بررسي تاثير جرات آموزي گروهي به شيوه هاي شناختي ـ رفتاري رفتاري بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان كم جرات پسر دبيرستاني

چكيده

اين پژوهش به بررسي ثاتير جرات آموزي به شيوه شناختي ـ رفتاري در مقايسه با شيوه رفتاري بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان پرداخت. آزمودنيها 27 دانش آموز كم جرات پسر دبيرستاني شهرستان بيرجند بودند كه به وسيله آزمونهاي مقياس ترس از ارزيابي منفي و پرسشنامه جرات ورزي (درجه ناراحتي، نرخ بروز رفتار) مورد ارزيابي قرار گرفته و به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و يك گروه كنترل جايگزين شدند. و تعداد 6 جلسه دو ساعته جرات آموزي گروهي به شيوه رفتاري براي گروه آزمايش يك و تعداد 6 جلسه جرات آموزي گروهي به شيوه شناختي ـ رفتاري براي گروه آزمايش 2 برگزارشد . بلافاصله پس از درمان و يك ماه پس از آن ارزيابي هاي مرحله دوم و مرحله سوم با استفاده از همان آزمونها انجام شد. و سرانجام با استفاده از تحليل مانوا و آزمون پيگيري LSD با استفاده از نرم افزار كامپيوتري SPSS نتايج تحليل شد. بر اساس فرضيه هاي تحقيق جرات آموزي گروهي به شيوه هاي شناختي ـ رفتاري و رفتاري نمرات آزمودنيها را در مقياس هاي ترس از ارزيابي منفي، و پرسشنامه جرات ورزي (درجه ناراحتي و نرخ بروز رفتار ) در پس آزمون و آزمون پيگيري كاهش مي دهد. نتايج نشان داد كه به استثناي مورد ترس از ارزيابي منفي در ساير موارد تفاوت بين گروه كنترل و دو گروه آموزشي معني دار بود .(P<0/05) بين گروه رفتاري و شناختي ـ رفتاري فقط در خرده مقياس نرخ بروز رفتار در آزمون پيگيري تفاوت معني دار وجود داشت.