تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/6/80

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : علي دژه

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

بررسي رابطه مشكلات دانش آموزان دبيرستاني با سلامت عمومي آنهادر شهرستان كهگيلويه

چكيده

اهميتي كه دوره متوسطه در سازندگي فردي و ايجاد تحولات مهم اقتصادي واجتماعي دارد از يك سو و استقبال روز افزون جامعه براي آموزش بيشتر و بهتر از سوي ديگر، ضرورت تحقيق در زمينه شناسائي مسائل و مشكلات دانش آموزان اين دوره را براي محقق محرز شناخته است.

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه مسائل نوجوانان دبيرستاني در زمينه مشكلات خانوادگي، اقتصادي، عاطفي، تحصيلي، روابط اجتماعي، آينده شغلي و تحصيلي، ازدواج و مسائل جنسي و سلامت و اوقات فراغت با سلامت عمومي آنها در شهرستان كهگيلويه بوده است. بدين منظور 258 نفر دانش آموز (153 پسر و 105 دختر) با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديدند.

ابزارهاي پژوهش يك چك ليست112 سوالي براي سنجش مسائل هشتگانه و يك پرسشنامه 28 سوالي براي سنجش ابعاد مختلف عناصر چهارگانه سلامت عمومي (اظطراب و بيخوابي، نشانه اي بدني، نارسا كنش وري اجتماعي و افسردگي وخيم) بود كه هردو ابزار واجد دو ويژگي روائي و پايائي در حد مطلوب بوده است.

يافته هاي پژوهش نشان داد:

1- بين مشكلات اقتصادي، خانوادگي، تحصيلي، عاطفي، شغلي و تحصيلي، روابط اجتماعي، سلامت و اوقات فراغت و ازدواج ومسائل جنسي با سلامت عمومي رابطه معني داري وجود دارد.

2- بين سلامت عمومي دانش آموزان دختر و پسر در زير مقياسهاي اضطراب و بيخوابي و نشانه هاي بدني تفاوت وجود دارد و در نارسا كنش وري اجتماعي و افسردگي وخيم تفاوت معني داري نبوده است.

3- بين سلامت عمومي دانش آموزان رشته هاي مختلف تحصيلي تفاوت وجود ندارد.

4- بين سلامت عمومي دانش آموزان در پايه هاي مختلف تحصيلي (اول تا سوم) تفاوت وجودندارد.

5- بين مشكلات اقتصادي، عاطفي و خانوادگي دانش آموزان پسر ودختر تفاوت وجود دارد و تفاوت مشاهده شده بين مشكلات تحصيلي، روابط اجتماعي، سلامت و اوقات فراغت، آينده شغلي و تحصيلي و ازدواج و مسائل جنسي دانش آموزان پسر و دختر معني داري نبوده است.

6- بين مشكلات دانش آموزان و سلامت عمومي آنها رابطه معني دار وجود دارد.