تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/9/80

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : کورش نامداري

نام و نام خانوادگي : اقدس رهگذر

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

تاثير آموزش آرامسازي عضلاني در كاهش اضطراب مادران و عملكرد تحصيلي فرزندان در دوره ابتدائي

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير روش آرامسازي در كاهش اضطراب مادران مبتلا به اختلال اضطراب، و به نوبه خود تاثير آن بر بهبود عملكرد تحصيلي فرزندان آنها بود . چنين فرض گرديد كه ميزان اضطراب گروه آرامسازي به طور معني داري كمتر از گروه كنترل ، و نيز عملكرد تحصيلي فرزندان آنها بالاتر از فرزندان گروه كنترل خواهد بود. به اين منظور دو ناحيه از نواحي پنجگانه آموزش و پرورش شهر اصفهان به طور تصادفي انتخاب شد و از هر ناحيه به يك مدرسه ابتدائي دخترانه و يك مدرسه ابتدائي پسرانه مراجعه شد . براي اجراي پيش آزمون اضطراب ، از آزمون اضطراب كتل (1957) استفاده شد.

40 نفر از مادران مبتلا به اضطراب كه دارو مصرف نكرده و تمايل به شركت در پژوهش داشتند به طور تصادفي انتخاب و به دو گروه درماني و كنترل تقسيم شدند. پس از 5 جلسه آموزش آرامسازي عضلاني تدريجي به روش برنشتين و بور كووك (1973) و رفع اشكال و اصلاح روشها، از آزمودنيها خواسته شد روزي دو مرتبه هر بار به مدت 20 دقيقه به مدت يكماه در منزل تمرين خانگي داشته باشند.

بر افراد گروه كنترل هيچ روشي اعمال نشد. پس از طي يك ماه تمرين خانگي از مادران هر دو گروه پس آزمون اضطراب به عمل آمد. همچنين جمع نمرات نيمسال اول و دوم سال تحصيلي فرزندان آنها به تفكيك دختر و پسر به عنوان نمرات پيش آزمون و پس آزمون عملكرد تحصيلي در نظر گرفته شد.

نتايج نشان داد كه ميزان اضطراب مادران گروه آرامسازي پس از طي دوره درمان به طور معني داري كمتر از گروه كنترل است (002/0 =P).

همچنين نتايج نشان داد كه ميزان عملكرد تحصيلي فرزندان مادران گروه آرامسازي پس از طي دوره درمان مادران ،تفاوت معني داري با گروه كنترل ندارد. و نيز ميزان اضطراب مادران دختران با مادران پسران ، همچنين ميزان عملكرد تحصيلي فرزندان دختر گروه آرامسازي با فرزندان پسر آنها تفاوت معني داري ندارد.