تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/9/80

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دكتر قربانعلي‌ سليمي‌

نام و نام خانوادگي : اکرم گودرزي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران و جو سازماني مدارس متوسطه شهر اصفهان

چكيده

هدف پژوهش : هدف اين رساله بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي مديران (درونگرايي/ برونگرايي) و نورتيكي (ثبات هيجاني / روان رنجوري ) با جو سازماني مدارسشان بود . هدفهاي ديگر پژوهش عبارت بودند از : (1) بررسي و مقايسه ويژگي شخصيتي مديران با ابعاد جو سازماني (حمايتي، دستوري ، تهديدي ، همكارانه ، متعهدانه ، غير متعهدانه )؛ (2) تعيين رابطه بين ابعاد شخصيتي (درونگرا / برونگرا) با ابعاد شخصيتي نوروتيكي (روان رنجوري / ثبات هيجاني ) ؛ (3) بررسي و تعيين ميزان تفاوت بين ابعاد جو سازماني دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه ؛ (4) بررسي تفاوت بين ابعاد جو سازماني در مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه ؛ (5) تعيين رابطه بين جو سازماني (باز ، متعهدانه ، غير متعهدانه ، بسته )‌با توجه به سابقه خدمت مديران ؛ (6) تعيين رابطه بين جو سازماني (بسته / باز) در دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه.

روشها: به منظور بررسي شخصيت مديران پرسشنامه آيزنك و از پرسشنامه جو سازماني هوي و سيبو جهت سنجش جو مدارس متوسطه استان اصفهان استفاده گرديد . نمونه آماري مشتمل بر 52 نفر از مديران مرد و زن دوره متوسطه شهر اصفهان بودند كه از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي از ميان كليه مديران نواحي پنجگانه شهر اصفهان انتخاب شدند و به طور متوسط سه نفر از معلمان در هر مدرسه به منظور پاسخگويي به سوالات جو سازماني به طور تصادفي انتخاب گرديد.

همچنين از آمار توصيفي و استنباطي جهت بررسي و تحليل اطلاعات استفاده شد . به منظور بررسي ارتباط بين ابعاد جو سازماني و ابعاد شخصيت از آزمون خي دو و نسبت درست نمايي و رگرسيون خطي ، آزمون t ، آزمون تحليل واريانس استفاده شد.

يافته ها : يافته هاي اصلي پژوهش نشان داد كه بين ويژگيهاي شخصيتي مديران در هر يك از ابعاد چهارگانه با جو سازماني مدارس (بسته / باز ) رابطه وجود ندارد . بين ابعاد جو سازماني (حمايتي ، دستوري ، تهديدي ، همكارانه ، متعهدانه) با ابعاد شخصيتي مديران (درونگرايي / برون گرايي ) تفاوت وجود ندارد؛ ولي طبق نتايج بدست آمده بين بعد غير متعهدانه با بعد شخصيتي (درونگرا / برونگرا) تفاوت معني دار وجود دارد . همچنين بين ابعاد جو سازماني با ابعاد شخصيتي نوروتيكي تفاوتي مشاهده نشد و يافته ها حاكي از وجود رابطه بين ابعاد چهارگانه شخصيت با يكديگر بود . بين ابعاد جو سازماني و جنسيت و سابقه خدمات مديران تفاوتي مشاهده نشد . بين جو سازماني مدارس‌(متعهدانه / غير متعهدانه) با توجه به سابقه خدمت رابطه وجود داشت، ولي در جو بسته و باز هيچ رابطه اي مشاهده نشد . بين جو سازماني (بسته / باز ) رابطه اي در مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه مشاهده نشد.