تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/9/80

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر عبدالرسول جمشيديان

نام و نام خانوادگي : زهرا سادات زهرائيان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

بررسي نگرش اعضاء هيئت علمي دانشگاه اصفهان در مورد ميزان ارتباط رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي آموزشي با مولفه هاي ساختار سازماني (ارگانيكي –مكانيكي)

چكيده

هدف از بررسي اين پژوهش عبارت بود از :

1-بررسي نگرش هيات علمي دانشگاه اصفهان در مورد ميزان ارتباط رفتارهاي مديريتي مديران اعضاء آموزشي با مولفه هاي ساختار سازماني (ارگانيك –مكانيك)

2-بررسي نگرش اعضاء هيئت علمي در رابطه با مولفه هاي ساختار سازماني و رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي آموزشي با توجه به ويژگيهاي دموگرافيك آنها.

3-بررسي مقايسه نظرات مديران گروهها و اعضاء هيئت علمي در مورد مولفه هاي ساختار سازماني.

فرضيه هاي اصلي پژوهش عبارت بودند از :

1-آيا بين مولفه هاي ساختار ارگانيكي (انعطاف پذيري ، اثر بخشي ، كارايي ، رضايت شغلي) با رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي آموزشي (پژوهشي ، آموزشي ، نظارتي و رهبري) همبستگي وجود دارد؟

2-آيا بين مولفه هاي مديران گروههاي آموزشي (پژوهشي ، آموزشي ، نظارتي و رهبري)همبستگي وجود دارد؟

3-آيا بين نظرات اعضاء هيئت علمي با توجه به ويژگيهاي دموگرافيك آنها در خصوص رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي آموزشي تفاوت وجود دارد ؟

4-تا چه ميزان بين ويژگيهاي دموگرافيك اعضاء هيئت علمي با مولفه هاي ساختار مكانيكي و ارگانيكي همبستگي وجود دارد؟

5-آيا بين نظرات هيئت علمي و مديران گروههاي آموزشي در خصوص مولفه هاي ساختار مكانيكي و ارگانيكي تفاوت وجود دارد؟

روش تحقيق مورد استفاده توصيفي – همبستگي بوده و براي نيل به اهداف تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته ، يكي پيرامون رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي آموزشي از ديد اعضاء هيئت علمي با اعتبار 93% ديگري پيرامون مولفه هاي ساختار سازماني از ديد اعضاء هيئت علمي با اعتبار 91% و مديران گروهها با اعتبار 86% استفاده شده است و جامعه آماري شامل كليه 452 نفر اعضاء هيئت علمي و مديران گروههاي دانشگاه اصفهان بود كه در سال تحصيلي 80-1379 به تدريس اشتغال داشتند. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم تعداد 150 پرسشنامه بين اعضاء هيات علمي توزيع گرديد و به علت محدودبودن جامعه آماري مديران گروههاي آموزشي (32 نفر) پرسشنامه ميان همه آنها توزيع شد. براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از شاخصهاي آماري ميانگين ، فراواني و درصد و در سطح آمار استنباطي از آزمونهاي آماري t مستقل ، تحليل واريانس ، ضريب همبستگي پيرسون ، آزمون توكي و رگرسيون چند متغيره روش گام به گام استفاده شده است.

يافته هاي تحقيق نشان داد كه :

1-بين رفتارهاي چهارگانه (پژوهشي ، آموزشي ، نظارتي و رهبري) با مولفه هاي ساختار مكانيكي و ارگانيكي رابطه معنادار وجود دارد. از بين رفتارها ، رفتار آموزشي و رهبري بيشترين ارتباط را هم در ساختار مكانيكي و هم ارگانيكي نشان دادند.

2-بين نظرات اعضاء هيئت علمي در خصوص رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي دموگرافيك آنها (جنسيت ، سابقه خدمتي و مدرك تحصيلي) تفاوت وجود نداشت.

3-مقايسه بين نظرات مديران گروهها و اعضاء هيئت علمي در خصوص مولفه هاي چهارگانه ساختار مكانيكي(پيچيدگي ، تمركز ، رسميت و رده بندي) بين نظرات هر دو گروه تفاوتي وجود نداشت اما t مشاهده شده در خصوص مولفه رده بندي نشان داد كه بين نظرات دو گروه تفاوت وجود دارد و اعضاء هيئت علمي معتقد بودند كه رده بندي در گروه بيشتر است . همچنين در خصوص مولفه هاي چهارگانه ساختار ارگانيكي (انعطاف پذيري ، كارآيي ، اثربخشي و رضايت شغلي) تفاوت بين نظرات دو گروه مشاهده نگرديد.