تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/80

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : سيد عليرضا هاشمي فشارکي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

تأثير آموزش گروهي عزت نفس برخورد پنداري دانش آموزان شاهد و غير شاهد مقطع راهنمايي شهر اصفهان

چكيده

تحقيق حاضربه بررسي تأثير آموزش گروهي عزت نفس برخود پنداري پسران نوحوان شاهد و غير شاهد مقطع راهنمايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 80-79 پرداخته است .به منظور بررسي اين موضوع ازطرح تحقيق نيمه تجربي پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده است.جامعه آماري دراين تحقيق، دانش آموزان شاهد وغير شاهد(داراي پدر)مدارس راهنمايي شاهد بودكه از2 ناحيه آموزش وپرورش به صورت نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند وهرناحيه شامل يك مدرسه راهنمايي پسرانه شاهد بود وازهرمدرسه 10 نفر ازدانش آموزان پايه اول ، دوم و سوم راهنمايي شاهد و همچنين غيرشاهد(داراي پدر)به صورت تصادفي انتخاب شدندكه روي هم رفته120 نفرگزينش شدند.براساس ميانگين نمرات خود پنداره، 52 نفر از دانش آموزاني كه كمترين نمره راآورده بودند برگزيده شدندوباتوجه به نسبت گروهي شاهد وغيرشاهدبه دوگروه26نفري تقسيم شدندوهرگروه به دو قسمت13نفري گواه وآزمايش تقسيم شدندبرنامه آموزش گروهي شامل8جلسه90دقيقه اي بصورت هفتگي درمحل مدرسه بودكه توسط مشاورمدرسه هدايت مي شد.پس ازاتمام جلسات مشاوره گروهي چهار گروه (آزمايشي وكنترل – شاهد وغير شاهد)درپس آزمون خودپنداره شركت نمودند. آزموني كه در پيش آزمون وپس آزمون مورد استفاده قرارگرفت،پرسشنامه ميزان شده خودپنداره پيرز–هاريس و شامل80 سوال بود. همچنين ازپرسشنامه دموگرافيك عمومي كه شامل سوالات شخصي بودجهت بدست آوردن نتايج فرعي تحقيق استفاده شد.رتبه هاي درصدي ونقطه برش نمرات خودپنداره پيرز–هاريس بدست آمد و نتايج تحليل كوواريانس حاكي ازتأثيرآموزش گروهي برگروه آزمايش، اعم از شاهد و غير شاهد بود (p=0). هم چنين اين نتايج نشان داد كه بين وضعيت اقتصادي و ميزان خود پنداره دانش آموزان( شاهد و عادي ) رابطه معني دار وجود ندارد.هم چنين بين ترتيب تولد و ميزان خود پنداره رابطه معني داري وجود ندارد. از نتايج فرعي ديگر اين تحقيق اين بود كه عملكردتحصيلي دانش آموزان باخودپنداره دانش آموزان رابطه معني داري (p=0/45) اما ميزان تحصيلات مادر با خود پنداره دانش آموزان رابطه معني داري ندارد.