تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/9/80

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : افشين اسماعيل زاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

بررسي تأثير آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي بر افزايش خود ابرازي فرزندان شاهد شهرستان تبريز

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي بر افزايش خود ابرازي فرزندان شاهد در مقطع دبيرستان بود. بهمين منظور در ابتدا براي تعيين ميزان رابطة بين خود ابرازي و نگرشهاي ناكار آمد ونيز انتخاب نمونه ،كل جامعة آماري (48 نفر) تحت پيش آزمون قرار گرفتند . سپس از بين اين جامعه 48 نفري، 20 نفر كه پايين ترين نمره را درآزمون خود ابرازي بدست آورده بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحلة بعدي، اين نمونة انتخابي با استفاده از روش همتاسازي و بصورت تصادفي در دو گروه آزمايش (N=10) و كنترل (N=10 ) جايگزين شدند، بدنبال آن گروه آزمايش 7 جلسه تحت آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي قرار گرفت، ولي گروه كنترل هيچ متغيّر مستقلّي دريافت نكرد.

در اين پژوهش سه فرضيه اصلي مطرح بود .1) بين خودابرازي و افكار خودكار منفي (نگرشهاي ناكارآمد) رابطه وجود دارد . 2) آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي باعث افزايش خود ابرازي مي شود . 3) آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي باعث كاهش نگرشهاي ناكارآمد مي شود . عضويت گروهي، بعنوان متغير مستقل و پس آزمون خود ابرازي و مقياس نگرشهاي ناكارآمد، بعنوان متغيرهاي وابستة اين پژوهش بودند . همچنين متغيرهاي سن و پيش آزمونها بعنوان متغيرهاي كنترل ،تحت كنترل آماري قرار گرفتند.

براي تعيين رابطة بين خود ابرازي و نگرشهاي ناكارآمد از روش همبستگي استفاده شد. نتايج نشان داد بين خود ابرازي و نگرشهاي ناكار آمد رابطة منفي معناداري (51/0 - =r ) وجود دارد . همچنين براي بررسي تأثير آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي بر متغيرهاي وابسته، تحليل مانوا بكار رفت . نتايج اين تحليل نيز نشان داد بين دو گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون خود ابرازي تفاوت معناداري (007/0 =P ) وجود دارد . ولي تفاوت بين دو گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون مقياس نگرشهاي ناكارآمد معنادار نبود.

كلمات كليدي : آموزش گروهي1 / افكار خودكار2/ خود ابرازي3.


1-gruop training                 2-automatic thought               3-assertiveness