تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/6/80

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : حسين نبي زاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

مقايسه ميزان پرخاشگري بين آزادگان و ساير رزمندگان ايراني

چكيده

اين تحقيق به مقايسة پرخاشگري در آزادگان و ساير رزمندگان ايراني پرداخته است. آزمودنيها در اين مطالعه آزادگان و رزمندگان اصفهان انتخاب شدند. و در اين راستا 65 نفر از آزادگان و 65 نفر از رزمندگان به شيوة تصادفي انتخاب گرديدند و پرسشنامه آيزينگ در مورد پرخاشگري و پرسشنامه دموگرافيك بررسي وضعيت فردي ـ خانوادگي و بررسي محروميتها، استرس‎ها و فشارهاي رواني ـ جسماني دوران اسارت در مورد آزادگان اجرا گرديد.

فرضية اصلي اين پژوهش عبارت بود از : بين پرخاشگري آزادگان و ساير رزمندگان تفاوت معني‎داري وجود دارد.

فرضيه‎هاي فرعي اين پژوهش عبارت بودند از : 1ـ بين عوامل تنيدگي زاي ناشي از اسارت و بروز رفتار پرخاشگرانه در آزادگان رابطه معني داري وجود دارد. 2ـ بين مدت اسارت و ميزان پرخاشگري آزادگان رابطة معني‎داري وجود دارد.

داده‎هاي تحقيق براساس ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مي‎دهد : تفاوت معني‎داري بين ميزان پرخاشگري آزادگان و ساير رزمندگان وجود ندارد(P=0/94 , t=0/075) ولي بين عوامل تنيدگي‎زاي ناشي از اسارت و ميزان پرخاشگري رابطه معني‎داري مشاهده گرديد. 

(P=0/001)  ( r=0/31 )

همچنين بين مدت اسارت و ميزان پرخاشگري رابطة معني‎داري ديده نشد.

  (P=0/12)  ( r=0/31 )