تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/6/80

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور

نام و نام خانوادگي : مرضيه حيدري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دكتر قربانعلي‌ سليمي‌

بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهرستان آباده بر اساس پرسشنامه P.T.O

چكيده

هدف اين تحقيق «بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهرستان آباده» بود.در اين راستا، سئوالاتي در قالب ابعاد دهگانه روحيه (ارتباطات مؤثر بين معلمان و مديران، رضايت شغلي، تشريك مساعي بين معلمان، رفاه اقتصادي، حجم كارآموزشي معلمان، مسايل برنامه درسي مدارس، موقعيت اجتماعي معلمان ، حمايت جامعه از آموزش و پرورش، خدمات و تسهيلات آموزشي و فشارهاي اولياي منطقه بر معلمان) و با توجه به متغيرهايي مانند جنسيت، ميزان تحصيلات، سنوات خدمت و دوره تحصيلي مطرح شد.

روش تحقيق مورد استفاده توصيفي – پيمايشي و جامعه آماري شامل 1098 نفر از معلمان و دبيران مدارس شهرستان آباده در سال تحصيلي 80-79 بود كه با روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم تعداد 200 نفر نمونه انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه 100 گويه اي «پي.تي.اُ» اقتباس شده از بنتلي و ريمپل (1970) بود كه پس از انطباق با فرهنگ كشور و اعتبار سنجي (87/0) بين نمونه مورد بررسي توزيع شد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (آزمونهاي t تك متغيره، تحليل واريانس چند متغيري و فريدمن) صورت گرفت.

يافته هاي تحقيق نشان داد كه روحيه معلمان و دبيران در ابعاد (ارتباطات، رضايت شغلي، تشريك مساعي، مسايل برنامه درسي، خدمات و تسهيلات آموزشي، حجم كار آموزشي و فشارهاي اولياي منطقه بر معلمان) بالاتر از سطح متوسط و در ساير ابعاد پايين تر از سطح متوسط بوده است. همچنين روحيه معلمان و دبيران زن در همة ابعاد (بجز بعد حجم كار آموزشي) بالاتر از روحيه معلمان و دبيران مرد بود. بين سطح روحيه معلمان و دبيران با توجه به ميزان تحصيلات فقط در ابعاد (حمايت جامعه از آموزش و پرورش و خدمات و تسهيلات آموزشي) و از نظر سنوات خدمت علاوه بر دو بعد فوق در بعد فشارهاي اولياي منطقه بر معلمان نيز تفاوت معني دار بود. علاوه بر اين، بين سطح روحيه معلمان و دبيران دوره هاي مختلف تحصيلي فقط در ابعاد (ارتباطات، حجم كار آموزشي، مسايل برنامه درسي، موقعيت اجتماعي، حمايت از آموزش و پرورش و خدمات و تسهيلات آموزشي) تفاوت معني دار وجود داشت.