تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/7/80

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر باقر ثنائي ذاکر

نام و نام خانوادگي : رسول سخندان توماچ

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

بررسي اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي اجتماعي بر مشكلات رفتاري و عاطفي كودكان دبستاني شهرستان گنبد كاووس

چكيده

ديگران براي ما هم ، درد هستند و هم درمان . مشكلات انساني عمدتاً اجتماعي و ناشي از ارتباط با ديگران است . نيازها و روابط بر هم اثر متقابل دارند . اين كه دراين روابط تا چه حد نيازهاي آدمي برآورده مي‌شود، بستگي به نوع و كيفيت روابط دارد . اين موضوع به طور ويژه در مورد كودكان اهميت مي‌يابد . پژوهش حاضر به بررسي اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي اجتماعي بر مشكلات رفتاري و عاطفي كودكان دبستاني شهرستان گنبد كاوس مي‌پردازد . فرضية اصلي تحقيق اين بود كه آموزش مهارتهاي اجتماعي مشكلات رفتاري و عاطفي كودكان دبستاني را كاهش مي‌دهد . بدين منظور با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي از بين تمام مدارس ابتدايي شهرستان گنبد چهار مدرسه برگزيده و در مرحلة بعد از هر مدرسه يك كلاس انتخاب گرديد . بر روي تمام دانش‌آموزان اين چهار كلاس پرسشنامة‌ رفتار كودك راتر اجرا و در نهايت 40 نفر دانش‌آموز كه نمرة‌ بالاي نقطة برش ( 9 ) را در اين پرسشنامه بدست آورده بودند ، انتخاب و در دو گروه آزمايش ( 10 نفر دختر ، 10 نفر پسر ) و كنترل ( 10 نفر دختر ، 10 نفر پسر ) قرار داده شدند. قبل از وارد نمودن متغير مستقل ، روي هر دو گروه پيش‌آزمون با استفاده از آزمون نظام درجه‌بندي مهارتهاي اجتماعي و پرسشنامة رفتار كودك راتر اجرا گرديد . سپس گروه آزمايش 10 جلسة آموزش مهارتهاي اجتماعي را دريافت كردند . 30 روز پس از آخرين جلسة‌آموزش ، پس آزمون روي هر دو گروه اجرا شد . تحليل نتايج با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري ( مانوا ) نشان داد كه آموزش مهارتهاي اجتماعي مشكلات رفتاري و عاطفي كودكان دبستان را به طور معني‌داري كاهش داده است (P<0.05 ) . با اين حال بين آزمودنيهاي دختر و پسر در اين خصوص تفاوت معني‌داري ديده نشد . نتيجة بدست آمده در اين تحقيق سودمندي آموزش مهارتهاي اجتماعي در كاهش مشكلات رفتاري و عاطفي كودكان دبستاني را تأييد مي‌كند.