تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/80

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

نام و نام خانوادگي : داريوش ايزدفر

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

مقايسه رشد اجتماعي و ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان فاقد پدر ( شاهد، ايتام معمولي ) با دانش آموزان داراي پدر در دبيرستانهاي شهركرد

چكيده

هدف ازانجام اين پژوهش مقايسه رشد اجتماعي و ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان فاقد پدر ( شاهد ، ايتام معمولي ) بادانش آموزان داراي پدر در دبيرستانهاي شهر كرد در سال تحصيلي 80 – 79 بوده است . بدين منظور تعداد60 نفر دانش آموزشاهد( 30 نفر دختر و 30 نفر پسر ) از دبيرستانهاي شاهد شهركرد ، تعــــداد60 نفردانـــش آموز يتـــيم ( 30 نفر دختر و 30 نفر پسر ) تحت پوشش اداره اوقاف ، كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي بصورت تصادفي ساده انتخاب گرديدند . همچنين تعداد 60 نفر دانش آموز داراي پدر ( 30 نفر دختر و 30 نفر پسر)از دبيرستانهاي عادي شهركرد به شيوه خوشه اي تصادفي و تصادفي ساده انتخاب گرديدند. براي بررسي و مقايسه رشد اجتماعي و ويژگيهاي شخصيتي آزمودني ها از پرسشنامه هاي رشد اجتماعي وايزمن - اليس ، SCL-90- R استفاده شد ، نتايج تحليل مانوا نشان داد:

1- ميانگين نمرات دانش آموزان يتيم با توجه به ويژگيهاي زير بطور معني داري بيشتر از دانش آموزان شاهد و يا داراي پدر بود(01/0>p) ولي گروههاي شاهد و داراي پدر تفاوت نداشتند: جسمي سازي (02/0>p) ، افكار پارانويا (0=p)   ، خصومت (0=p) ، روانپريشي (0=p) ، احساس گناه (0=p) ، اختلالات خواب (0=p) و اختلالات تغذيه (0=p) . رشد اجتماعي گروه يتيم پائين تر از گروههاي شاهد و داراي پدر بود (0=p) .

2- از نظر افسردگي ، اضطراب و حساسيت بين فردي هر سه گروه با يكديگر تفاوت داشتند و ميانگينهاي گروههاي داراي پدر ، شاهد و يتيم به ترتيب افزايش مي يافت (03/0>p).

3- ميانگين نمرات دختران دانش آمــوزان با توجــه به ويژگيـــهاي زير به نحو معنــي داري بــيشــتر از پـــسران بود(03/0>p) : جسمي سازي ، افكار پارانويا ، اضطراب فوبيك ، افسردگي ، اضطراب ، حساسيت بين فردي، وسواس ، افكار مرگ و احساس گناه ولي بر عكس رشد اجتماعي پسران بالاتر از دختران بود.

4- در احساس خصومت ، روانپريشي ، اختلالات خواب و تغذيه تفاوتي بين دانش آموزان پسر و دختر وجود نداشت.