تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/80

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : فاطمه سميعي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين نائلي

بررسي رابطه بين نظام ارزشي و خلاقيت در دانشجويان سال اول دوره روزانه دانشگاه اصفهان

چكيده

ارزشها فرآيندهاي جهت گيري هستند كه بوسيله آنها فرد با شيوه هاي از پيش آموخته در زندگي خويش با محيط پاسخ مي دهد و خلاقيت توانايي شخص در ايجاد ايده ها، نظريه ها، بينش ها يا اشياي جديد است كه توسط متخصصان به عنوان پديده اي تازه قلمداد مي گردد.

هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين نظام ارزشي و خلاقيت درميان دانشجويان سا اول دانشگاه اصفهان بود. در تحقيق حاضر چنين فرض گرديد كه رابطه معني داري بين نمرات دانشجويان در خرده مقياسهاي پرسشنامه بررسي ارزشها و ميزان خلاقيت آنها وجود دارد. 100 دانشجو (66 دختر و 34 پسر) با دامنه سني 18 تا 27 سال در مقطع كارشناسي بطور تصادفي به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بعنوان گروه نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه بررسي ارزشها (1951)، آزمون خلاقيت تصويري تورنس (1974) و پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي(محقق ساخته) در مورد آنها اجرا گرديد.

داده هاي تحقيق با استفاده از روش ضريب همبستگي چند متغيري (رگرسيون) و طرح تحقيق واريانس چند متغيري (مانوا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج نشان داد كه بين نمرات دانشجويان در ارزش زيبايي گرايي و نمارات آنها در آزمون خلاقيت رابطه معني داري (018/0=p) وجود دارد. همچنين بين نمرات دانشجويان در ارزش نظري و نمرات داشجويان در ارزش مذهبي براساس شغل مادر آنها تفاوت معني داري (024/0=P) وجود دارد و بين نمرات دانشجويان دختر و دانشجويان پسر در پرسشنامه بررسي ارزشها و آزمون خلاقيت تفاوت معني داري وجود ندارد.